Dotaz, "Bude konec sv?ta"?
Napsal / Vložil Jokanaan dne 08.12.2008 11:57:56
Dotaz, "Bude konec sv?ta"?

Obrázek je od mé milované sest?i?ky "BoFi", která a? neslyšící, vnímá náš sv?t opravdu Srdí?kem...

Takové dostávám, a mnozí z Vás tohle na internetu hledají... "2012 - konec sv?ta".
A také, od kdy vím o mayském kalendá?i, konec sv?ta nebo konec ?asu?
Jestli se zm?nil můj pohled na sv?t, nebo jestli mi p?ipadá tento sv?t normální...

Tak to vezmu popo?ádku, jestli se zm?nil můj pohled na sv?t... Ano, trochu zm?nil.
Ale asi v dobrém, už tak nerozlišuji na "dobré a špatné", lidi, ?iny... beru to spíš,
tak, jako že je asi vše "jak má být", i když si myslíme že hodn? v?cí je špatn?,
ale je to asi o tom, že se vše t?ídí a každý se rozhodujeme jakou cestou se vydáme,
co si tu ješt? prožijeme, co pochopíme... a myslím si, že pochopí ješt? hodn?, hodn? lidi?ek, že "prohlédnou"... Je úžasné pozorovat, kolik lidí se za?íná zajímat
o "duchovno", mladí, sta?í... o Reiki, Feng Shuei, o Bibli, Maye, Egypt...

Rozšířené Aktuality
Dotaz, "Bude konec sv?ta"?

Obrázek je od mé milované sest?i?ky "BoFi", která a? neslyšící, vnímá náš sv?t opravdu Srdí?kem...

Takové dostávám, a mnozí z Vás tohle na internetu hledají... "2012 - konec sv?ta".
A také, od kdy vím o mayském kalendá?i, konec sv?ta nebo konec ?asu?
Jestli se zm?nil můj pohled na sv?t, nebo jestli mi p?ipadá tento sv?t normální...

Tak to vezmu popo?ádku, jestli se zm?nil můj pohled na sv?t... Ano, trochu zm?nil.
Ale asi v dobrém, už tak nerozlišuji na "dobré a špatné", lidi, ?iny... beru to spíš,
tak, jako že je asi vše "jak má být", i když si myslíme že hodn? v?cí je špatn?,
ale je to asi o tom, že se vše t?ídí a každý se rozhodujeme jakou cestou se vydáme,
co si tu ješt? prožijeme, co pochopíme... a myslím si, že pochopí ješt? hodn?, hodn? lidi?ek, že "prohlédnou"... Je úžasné pozorovat, kolik lidí se za?íná zajímat
o "duchovno", mladí, sta?í... o Reiki, Feng Shuei, o Bibli, Maye, Egypt...
Na jedné stran? roste bojovnost lidí, mají tendenci se rozd?lovat na dva tábory,
pro a proti, nadávat si, ať už vezmeš jakékoliv téma, radar, domácí politika,
prost? názory na cokoliv, a na druhé stran? roste v lidech pochopení a soucit
s druhými, charity, setkávání lidí, kte?í pociťují pot?ebu vyjád?it Lásku k ostatním,
i když se znají t?eba z jednoho mailu, nebo z n?jakých internetových stránek...
píší básni?ky, povídky, a mají opravdu srdí?ko na dlani, i když v?dí, že zatím
je to docela "nebezpe?né" a neobvyklé... :-) A co T? asi bude zajímat, jestli jsem
zm?nil i život? Zm?nil, hodnoty se posunuly, snažím se d?lat pro "Matrix"= stávající
sv?t jen to nutné... už nejezdím na projekty do zahrani?í, netrávím v práci 12h denn?.
Nechávám si ?as pro sebe, a pro lidi co mám rád, a vlastn? pro každého...
Snažím se prožívat, vše, každou vte?inku radostn?, s nadhledem, jako dít?, co
žasne, jak je tu tolik krásného. D?lám v?ci na které jsem d?íve "nem?l ?as"...
Hraji zase na kytaru, skládám písni?ky, p?stuji kytky na balkonku, a bylinky,
no je toho moc... :-)

CO se stane? N?jaký základní model je... naplánován, ale každopádn? to můžeme ovlivnit
MY, a každý z nás... nejsme jen loutky, každý můžeme opravdu cokoliv, jen tomu
na 100pro v??it, a to je problém, protože mnozí v??í jen 99.9 a to nesta?í... :-(

Te? konkrétn?ji... žijeme ve 3D sv?t?, "materiálním", což znamená "fyzi?no" ale i
to, že tu jde o "materiál", co kdo má... :-) N?komu to vyhovuje, n?komu ne.

Podle Mayského kalendá?e, probíhá sv?t v cyklech, 4 cykly, (civilizace se zni?í),
pátá zažije průchod do 5Dimenze*, a pak se zase vše opakuje...
Pátá civilizace kon?í 2012.

N?kdo tvrdí, že bude 3 sv?tová, a lidi se tém?? vyhubí sami, jiný že "p?iletí" Nibiru,
další že celá Zem? a lidstvo projde do 5 dimenze... co je pravda?
Každý si zhmot?ujeme svou budoucnost sám...
Myslím si, že každý se do?ká toho, co o?ekává, nebo ?eho se bojí. Kdo žije tím,
že projde do sv?ta Lásky, páté dimenze, touží po tom, vid?t auru lidí, rostlin,
ten ji za?íná vid?t, a projde tam kam chce, kdo si staví bunkr v horách aby p?ežil,
tak si ho možná postaví, ale nebude mu nic platný...

Dalajláma minulý víkend v Praze ?ekl, že 15 inkarnace (Dalajlámy) už nebude...
Souhlasím, už nebude... t?eba.
V Bibli, v Janov? Zjevení (Apokalypse) se píše, že Ježíš bude d?lit nalevo, napravo,
ale bible je docela zmanipulovaná, je tam p?idáváno, ubíráno, jsou to ?asto p?eklady
p?ekladů, a nep?esnosti. Ale... dá se z ní vycítit, že lidé půjdou n?kolika sm?ry,
a s tím bych souhlasil. N?kdo půjde zase do 3D... n?kdo do 4D-Astrál, a n?kdo do 5D.

?lov?k má vždy volbu.

Nejdůležit?jší je najít si své pravé poslání. Nad tím se zamysli...
co chceš d?lat nejrad?ji, k ?emu T? táhne srdí?ko? Co je Tvůj tajný sen a k ?emu máš opravdu talent?
Ideální je mít za práci to, co T? nevíce baví a po ?em toužíš... d?lat!
Pokud si vybereš to správné, vždy T? to uživí... a zárove? budeš šťastná, a o to jde.

Zkrácen? jeden p?íb?h... Jeden muž m?l talent na rytectví. Ale rodi?e si p?áli aby
byl "zuba?", co dob?e vyd?lává. Poslechl, stal se ním, oženil se, snažil se,
ale nebyl úsp?šný, rozvedl se, havaroval v aut?, skon?il "na vozí?ku", a pak se za?al
v?novat svému starému koní?ku a lásce - rytectví, a stal se slavným a uznávaným...
Je autorem mnoha dopisních známek i bankovek Kanady.

Důležité je, všímat si toho p?kného kolem nás, neposuzovat, neodsuzovat,
radovat se a prožívat si každý okamžik tady a te?...

A můj názor? Konec sv?ta NE, konec ?asu... spíš konec "starých ?asů"...
Můj subjektivní názor je, že spole?enské "po?ádky" se už zhroutily, že ješt? fungují,
je pouze klam. Lidstvo už vlastn? pochopilo, že soupe?ení a boj nikam nevede,
že je t?eba nastolit spole?nost, kde bude spolupracovat každý s každým, kde se budeme
uznávat, kde si budeme pomáhat, kde nastoupí ten "ženský princip", že si budeme vážit
každého života, ať je to housenka, motýl, prase, pes, nebo ?lov?k jiné pleti,...
nebo jiných názorů. Lev nechce zabíjet, chce p?ežít, a ve své inkarnaci se u?í,
zabíjet pouze z hladu, ne z jiných pohnutek.

Každá duše, podle mého názoru, prochází školou... kámen, rostlina, hmyz, zví?e - býložravec,
masožravec, ?lov?k --> vyšší bytost (pomáhající) And?l... --> je jen na nás,
kterým sm?rem se chceme pohnout... okusili jsme ze stromu v?d?ní...víme co je moc nad jinými...
to jablko v ráji je poznání, že máme moc nad jinými bytostmi... můžeme rozhodovat o jejich život?
a smrti, jsme "jako Bohové" k obrazu jejich... P?evládne touha po moci... nebo dokážeme být
milosrdní vše-odpoušt?jící? Lev je p?eci zabiják, sám "vraždí", tak ho můžeme vyhladit...
Nebo ne? Až My! pochopíme, že když se lev nažere, že TO není vražda ale p?ežití, tak
lev maso nebude pot?ebovat, d?lá to jen abychom MY pochopili... a nastane ?as,
jak to našt?stí v Bibli zůstalo, že lev bude ležet vedle nemluvn?te...
?lov?k, já, ty, my, vy, to máme "ve svých rukou", tedy spíš v mysli, v tom pochopení.

?íká se, že Láska hory p?enáší... jenže to není jen o lásce muže a ženy... ale VŠE-OBECN?!
Pokud dokážeme procítit Lásku ke všemu, nezáleží již na našich malicherných chybách,
které každý máme... je to o procít?ní, které je zárove? osvícení a pochopení...

Zdroj: Jokanaan