2012, konec vlády Matrixu-Matrice?
Napsal / Vložil Jokanaan dne 05.01.2009 21:13:42

2012, konec vlády Matrixu-Matrice?

Kdo z nás si n?kdy nepoložil otázku, pro? je v našem sv?t? tolik válek, vyvraž?ování, útisku, boje o moc a majetek? ?lov?k by snad nenašel v historii lidstva místo a období, kde a kdy, by se dalo prožít "v klidu a míru" alespo? jeden lidský život. Ale pro?? Jaký to má smysl, aby v jednom cyklu, který trvá asi 25.625 let, vyrostlo 5 civilizací, kdy má každá 5.125 roků ?as, na svůj vzestup a pád, a až ta pátá zažije p?echod do vyšší dimenze, jak to popisují mayské zápisy? A potom se zase vše opakuje od za?átku. Proto konec Mayského kalendá?e... kon?í cyklus. Ale o tom až p?íšt?. Dnes chci vysv?tlit, pro? je tu stále n?jaký boj, o moc, o peníze...

Rozšířené Aktuality

2012, konec vlády Matrixu-Matrice?

Kdo z nás si n?kdy nepoložil otázku, pro? je v našem sv?t? tolik válek, vyvraž?ování, útisku, boje o moc a majetek? ?lov?k by snad nenašel v historii lidstva místo a období, kde a kdy, by se dalo prožít "v klidu a míru" alespo? jeden lidský život. Ale pro?? Jaký to má smysl, aby v jednom cyklu, který trvá asi 25.625 let, vyrostlo 5 civilizací, kdy má každá 5.125 roků ?as, na svůj vzestup a pád, a až ta pátá zažije p?echod do vyšší dimenze, jak to popisují mayské zápisy? A potom se zase vše opakuje od za?átku. Proto konec Mayského kalendá?e... kon?í cyklus. Ale o tom až p?íšt?. Dnes chci vysv?tlit, pro? je tu stále n?jaký boj, o moc, o peníze...

Je to vlastn? neustálý boj o energii, o pocit, že je n?kdo lepší, siln?jší, mocn?jší, že může ostatní ovládat... je to docela p?kn? popsáno v knize "Celestýnské proroctví".
Každý máme ur?itý potenciál energie, a pokud "získáme" energii navíc, je to p?íjemné, a pokud ztratíme, tak naopak nep?íjemné. Dalo by se p?edpokládat, že tu hru, na p?etahování energie, hrajeme sami mezi s sebou. "Vít?z" získá, "poražený" ztratí... Ale má to jeden há?ek. Ten "vít?z" získá energii, ale i vý?itku že se nezachoval správn?, ať si to uv?domuje ?i ne, ať si to p?ipustí, nebo ne... v jeho podv?domí vzniká "karma" provin?ní... Karma není to, že naše provin?ní zaslouží odplatu, ale n?co, jako naše sv?domí v podv?domí... víme, že jsme n?koho svým jednáním obrali o energii a ?ekáme odplatu, my sami! to je karma. Jenže to, že jsme ud?lali chybu, n?komu vynadali, nebo provedli n?co jiného je pouze ?et?zová reakce! Vycházejme kone?n? z toho, že nikdo není padouch, nikdo není ?erný ani bílý, že všechny Duše jsou Láska a D?ti Boží...

Je tu n?co, co hledá naše slabá místa, zranitelná, tam kde jsme každý citlivý, protože jsme všichni ve vývoji. Pro? to d?lá? Protože z každé ztráty naší energie žije...
Zkusme to jako malou násobilku. ?lov?k jedna, ublíží na popud síly temna ?lov?ku dva, získá deset jednotek energie, o které obere ?lov?ka jedna nadávkou. Ale získá minus deset jednotek energie vlastních vý?itek... (de facto nezískal nic, ale obral) a t?ch deset jednotek živí tu temnou sílu, co vydala impuls k nadávce...

Není divu, že se takového zdroje nemíní síly temna vzdát... Je otázka, chcete být "krmení pro dravce" nebo LáskyPlné bytosti? Náš život je jen maturita, p?edstavte si, že lidstvo jsou gladiáto?i v arén?, a Síly Temna diváci... "ó, jak se p?kn? perou, a jak ten první toho druhého efektn? pod?íznul... " síly temna jásají v eufórii zážitků a stoupá adrenalin.. Ale co když jim zamáváme? A ?ekneme nazdar, my se máme rádi a na vaši zábavu vám....... asi jim sklapne brada, a bez ukradené energie vyschnou.

Možná si ?eknete, co tu ten Jokanaan plácá za bláboly... ale jde o to, že když pochopíme jak to funguje, tak to fungovat p?estane. Asi znáte film Matrix...
Lidstvo jsou bytosti, um?le p?stované v imaginární realit? jako baterky... energetické baterky... ano... blíží se to hodn? pravd?... Jen nejsme žádné baterky a pokus, ale náš život je škola pochopení a spolupráce :-).

Tak jak ve filmu Matrix je každý potencionální Agent, tak tady jsme každý potencionáln? Neo (Noe - Noah)... Není to jako v krajských volbách, kde je vlastn? jedno, koho zvolíte, ti mocn?jší už mají stejn? dohodnuto, jak to dopadne. Tím že Vás neroz?ílí nadávka spolucestujícího v tramvaji, prodava?ky v marketu, neodevzdáte svou energii, a nezapojíte se dále do okrádání ostatních... Neublížíte, nevytvo?íte si karmu, a co je důležité, získáte dobrý pocit, který Vám energii p?idá, a to zcela zdarma :-).

Jsme na konci jednoho velkého cyklu, 25.625 let jsme si tu prožívali "peklo i o?istec". Desítky, stovky životů, a všichni vlastn? toužíme jen po jednom...
aby nás m?l n?kdo rád, a abychom sm?li milovat up?ímn?, a nebylo toho nikým a ni?ím zneužito... A to p?eji všem duši?kám na této Mati?ce Zemi
...


Váš Jokanaan, 5.1.2009