NASA hledá exoplanety... 2 videa
Napsal / Vložil Jokanaan dne 11.02.2009 20:46:49

...nebo bude sledovat Nibiru a asteroid Apophis?

Exoplanety: (extrasolar planet = planety kolem jiných hv?zd-sluncí)
Nový projekt. Nový teleskop Kepler má být vypušt?n do vesmíru 10:49:57 p.m. EST on March 6, 2009 - to je 7.3.2009 ve 4h49minut našeho ?asu.
Název mise "Kepler" je Hledání obyvatelných planet v mlé?né dráze, takže v naší galaxii. Oficiální stránky mise jsou zde: http://kepler.nasa.gov/ .

Kdo by se cht?l více dozv?d?t o exoplanetách, může se podívat na oficiální stránky, kde jsou shromaž?ovány informace o zatím nalezených planetách, kterých je k dnešnímu datu (11.2.2009) objeveno 339. Sluncí s planetárním systémem je zatím 287.
Odkaz na stránky je zde: http://planetquest.jpl.nasa.gov/Rozšířené Aktuality

...nebo bude sledovat Nibiru a asteroid Apophis?

Exoplanety: (extrasolar planet = planety kolem jiných hv?zd-sluncí)
Nový projekt. Nový teleskop Kepler má být vypušt?n do vesmíru 10:49:57 p.m. EST on March 6, 2009 - to je 7.3.2009 ve 4h49minut našeho ?asu.
Název mise "Kepler" je Hledání obyvatelných planet v mlé?né dráze, takže v naší galaxii. Oficiální stránky mise jsou zde: http://kepler.nasa.gov/ .

Kdo by se cht?l více dozv?d?t o exoplanetách, může se podívat na oficiální stránky, kde jsou shromaž?ovány informace o zatím nalezených planetách, kterých je k dnešnímu datu (11.2.2009) objeveno 339. Sluncí s planetárním systémem je zatím 287.
Odkaz na stránky je zde: http://planetquest.jpl.nasa.gov/


Apophis:
Planetku objevili 19. ?ervna 2004 R. Tucker, D. Tholen a F. Bernardi v rámci projektu UHAS (University of Hawaii Asteroid Survey) na observato?i Kitt Peak v Arizon? s pomocí dalekohledu Bok o prům?ru 2,3 m. Protože toto t?leso bylo sledováno pouze b?hem dvou nocí, nebylo možno vypo?ítat dostate?n? p?esn? jeho dráhu. Dostala proto pouze provizorní ozna?ení 2004 MN4 (resp. 2004 MN4). Teprve 18. prosince 2004 planetku znovu pozoroval G. Garrad v rámci programu Siding Spring Survey na stejnojmenné observato?i v Novém Jižním Walesu v Austrálii.
Vzhledem k tomu, že dráha již te? je dostate?n? p?esn? známa, bylo planetce 24. ?ervna 2005 p?id?leno katalogové ?íslo a 10. ?ervence 2005 dostalo na návrh objevitelů jméno Apophis ("Ni?itel").
Zp?esn?né výpo?ty krátce po objevu ukázaly, že nebyla vylou?ena srážka tohoto t?lesa se Zemí dne 13. dubna 2029 a t?leso se dostalo na seznam nebezpe?ných planetek (PHA). Riziko srážky bylo tehdy ocen?no stupn?m 4 na desetistup?ové turínské stupnici, p?i?emž pravd?podobnost srážky byla vypo?tena na 1,6%, ?ili 60:1.
V sou?asné dob? se uvádí, že riziko srážky se Zemí je nulové, a Apophis mine Zemi asi o 30-40 tisíc km.


Nibiru:
Dle Babylo?anů, bylo nebeské t?lo spojené s bohem Mardukem. Název je z akkadštiny a znamená p?evozní ?lun, místo protnutí nebo místo p?echodu. Ve v?tšin? babylonských textů je p?i?azeno k planet? Jupiter; dle páté tabulky Enúma Eliš by to ale mohla být i Polárka, která v té dob? byla Thuban nebo také možná Kochab.
Podle spisovatelů Zecharii Sitchina a Buraka Eldema, odkazovalo Nibiru v sumerských textech na zatím neobjevenou planetu Slune?ní soustavy, tyto názory však v?tšina odborníků na archeologii a astronomii nebere p?íliš vážn?...
O to vážn?ji je nám?t pojednáván v souvislosti s p?ípadným vychýlením zemské osy, k n?muž má dojít podle názoru p?ívrženců mimosmyslového vnímání (telepatie, telekineze aj.) do 21. prosince 2012, který je Sitchinem zmi?ován jako kone?né datum Mayského velkého kosmického kalendá?e.

Další odkazy:

Stránky Necronomicon, kde jsou základní informace o Nibiru,
celkem stru?n?, jasn? a ?tiv? sepsány do ?láne?ku...
http://koubic-sytes.mysteria.cz/necronomicon/necronomicon_babylon_nibiru.html

Stránky earth.tym.sk, kde je sbírka ?lánků o Nibiru a planet? X...
http://earth.tym.sk/_sgg/ms_1.htm


Video 1, (vloženo na www.YouTube.com autory www.osud.cz)
Planeta x se blíží

odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=z5SQcL0o7Ik

?lánek na www.osud.cz zde: http://www.osud.cz/cs/clanek.php?id=7357

Video 2 (také z www.YouTube.com)
Média za?ínají zve?ej?ovat obavy v?dců kolem roku 2012
(pokud se nezobrazí ceské titulky, sipkou vpravo dole nastavte Zapnout popisky.)

odkaz:
http://www.youtube.com/watch?v=EZzUFVKzB1U


P?kný den všem, p?eje: Jokanaan