Kruhový dům...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 19.02.2009 16:36:07

... z Atlantidy ?

N?kdy v lét? 2007, jsem m?l zvláštní sen. Uv?domoval jsem si, že se d?j neodehrává v této realit?, ale zárove? vše co se d?lo, jsem nepociťoval jako sen, ale jako vzpomínku na dávné ?asy, jako vzpomínku na to, co jsem kdysi prožil.
Vracel jsem se odkudsi domů, poznával krajinu, stromy kolem cesty, v lese pramen vody nad jezírkem. A nejen poznával, já jsem v?d?l dop?edu, co kde bude, co uvidím za ohybem cesty, jestli se bude cesta svažovat nebo povede do kopce... Nebylo pro mne p?ekvapením, že se za stromy na mírném svahu objevil. Můj kruhový dům.

Rozšířené Aktuality

...z Atlantidy ?

N?kdy v lét? 2007, jsem m?l zvláštní sen. Uv?domoval jsem si, že se d?j neodehrává v této realit?, ale zárove? vše co se d?lo, jsem nepociťoval jako sen, ale jako vzpomínku na dávné ?asy, jako vzpomínku na to, co jsem kdysi prožil.
Vracel jsem se odkudsi domů, poznával krajinu, stromy kolem cesty, v lese pramen vody nad jezírkem. A nejen poznával, já jsem v?d?l dop?edu, co kde bude, co uvidím za ohybem cesty, jestli se bude cesta svažovat nebo povede do kopce... Nebylo pro mne p?ekvapením, že se za stromy na mírném svahu objevil. Můj kruhový dům.

Postavený z d?ev?né kulatiny jako srub, jen klády byly nastojato, rotundová st?echa, jako vrchlík koule, sestavená samonosn? z d?ev?ných trojúhelníků. Vchod sm??oval na jih, dolů ze svahu, a kousek od domu malé jezírko. V dom? byla d?ev?ná podlaha, z dvoubarevného d?eva, tvo?ícího monádu, znak Yin Yang, který rozd?loval otev?ený prostor p?ízemí na obytnou plochu, a na kuchy?ský a jídelní kout, koupelnu a wc. Podél jedné st?ny pak vedly srubové schody do podkrovní kruhové ložnice. V?d?l jsem, že jsem zase doma.


Ráno jsem si tento sen, nebo sn?ní našt?stí pamatoval, takže jsem si ud?lal ná?rtek. Po pár dnech mi došlo, že v takovém dom? chci žít i v tomto život?, že chci op?t prožívat ten pocit harmonie, pohody a pravého domova. Za svůj život jsem už bydlel v klasickém dom?, v zahrani?í 7 let v dom? se t?emi byty, takže v byt?, a posledních pár let v domku v rekrea?ní oblasti, prakticky uprost?ed p?írody. Z vlastní zkušenosti vím, jak velký je to rozdíl. Je veliký rozdíl bydlí-li ?lov?k ve svém, nebo pronajatém, je rozdíl ve výhledu z okna, v hluku, je rozdíl zda vás vzbudí kamiony pod oknem, nebo zp?v ptactva. A stejn? jako je rozdíl v tom, zda dům je z panelu, cihel, nebo jako srub z p?írodního materiálu - d?eva, ru?n? opracovaného, je i rozdíl je-li dům hranatý nebo kruhový.

Pravoúhlé hranaté stavby se rozší?ily, když se za?alo stav?t z kamene a cihel. Je to zdánliv? jednodušší. Ale vyty?ení kruhu pomocí kolíku a provázku není složit?jší, než vyty?ení pravého úhlu pomocí t?í provázků. Spíše jde o to, že jsme s rozvojem naší civilizace ztratili v?domosti o energiích které na nás působí v různ? tvarovaném prostoru. Rohy a st?ny v hranatých domech nám odebírají energii, protože energie v nich nemůže "voln? proudit". "Primitivní" skupiny lidí, si zachovaly kruhový tvar svých tradi?ních obydlí, a žijí v souladu s p?írodou.


V poslední dob? se objevuje ?ím dál více architektonických návrhů kruhových domů, a tak jsem narýsoval také jeden, p?esn? tak, jak jsem ho vid?l v mém snu. Dosud je zaregistrován jako užitný vzor, na vytvo?ení projektu (ve verzích o různých polom?rech) se zatím ješt? pracuje.

V??ím, že takový dům, může pomoci svým obyvatelům žít a být v harmonii, a že se ukáže jako vhodný k meditaci a na udržení vyšší vibra?ní energie, pot?ebné pro p?echod do nového v?ku...


P?kný den všem p?eje: Jokanaan