Meditace: Láska (+video)
Napsal / Vložil Jokanaan dne 19.02.2009 23:17:58

tento ?ínský znak znamená: Láska

"Vše ?ím jste, je výsledek toho, na co jste mysleli." Buddha

Mysli s Láskou, bu? Láska

Chci, abyste zapomn?li na vše, co jste se ve svém život? nau?ili.
Toto je za?átek nového porozum?ní. Nového snu.
Sen, který žijete, si sami tvo?íte.
Je to vaše vnímání reality, které můžete kdykoliv zm?nit.
Máte sílu vytvo?it peklo.
A máte sílu vytvo?it ráj.


Rozšířené Aktuality

tento ?ínský znak znamená: Láska

"Vše ?ím jste, je výsledek toho, na co jste mysleli." Buddha

Mysli s Láskou, bu? Láska
Chci, abyste zapomn?li na vše, co jste se ve svém život? nau?ili.
Toto je za?átek nového porozum?ní. Nového snu.
Sen, který žijete, si sami tvo?íte.
Je to vaše vnímání reality, které můžete kdykoliv zm?nit.
Máte sílu vytvo?it peklo.
A máte sílu vytvo?it ráj.

Pro? nesnít jiný sen?
Pro? nevyužít své p?edstavivosti a emocí ke sn?ní ráje?
Používejte svou p?edstavivost, a stanou se úžasné v?ci.
P?edstavte si, že máte schopnost vid?t sv?t jinýma o?ima,
kdykoliv budete chtít.
Pokaždé když otev?ete o?i, tak vidíte sv?t okolo sebe jinak.

Zav?ete nyní své o?i.
A pak otev?ete mentální o?i. (t?etí oko)
Uvidíte Lásku p?icházející ze stromů.
Lásku p?icházející z oblohy.
Lásku proudící ze sv?tla.
Budete vnímat Lásku ze všeho okolo vás.
Toto je stav dokonalého št?stí.
Vnímáte Lásku p?ímo, v?etn? vás samých a ostatních lidí.
Dokonce lidé, kte?í jsou smutní nebo naštvaní,
tak za t?mito pocity můžete vid?t, že také vysílají Lásku.
Využitím p?edstavivosti, vašima novýma o?ima.
Chci, abyste vid?li sebe sami, žijící nový život.
Nový sen.
Milovat život. Být životem. Být Láskou.
Milovat a p?ijímat sebe, bez jakéhokoliv odsuzování.
Jste svobodní zm?nit svůj život, tak jak skute?n? chcete.
Váš život je bezkonfliktní vů?i sob? i ostatním.
Můžete krá?et sv?tem, se svým zcela otev?eným srdcem.
Používejme naše hlasy, naše o?i, používejme naše ruce,
a používejme naše srdce k našemu sdílení
s kýmkoliv v této láskyplné spole?nosti.
Bez podmínek.
Obzvlášt? s ostatními lidskými bytostmi.
Obzvlášt? s t?mi, kte?í žijí okolo nás.
Všichni jsme p?íbuzní,
a lidé které tak moc zkoušíme milovat.
Dnes pro?išt?me své srdce od jakýchkoliv emo?ních jedů,
které v n?m máme.
O?išt?me naši mysl od jakéhokoliv posuzování,
tak,
že budeme moci žít v naprostém míru.
V naprosté Lásce.
Důvod, pro? vás žádám, abyste si p?edstavili tyto v?ci,
je proto, že jsou všechny naprosto možné.
Můžete žít ve stavu Lásky, stavu blaha, ráji na Zemi.
Nazývaného Nový sen.
Tento způsob žití je možný a je ve vašich rukou.

Zav?ete prosím na chvíli vaše o?i.
Otev?ete své srdce a vnímejte tu všechnu Lásku,
která proudí z vašeho srdce.
Chci abyste se spojili s mými slovy,
ve vaší mysli i ve vašem srdci.
A cítili velmi silné spojení Lásky.
Soust?e?te svou pozornost na vaše plíce,
jako kdyby existovaly pouze ony.
prociťte tu radost, kdy vaše vaše plíce expandují,
a napl?ují tu nejv?tší pot?ebu lidského t?la.
Dýchat.
Zhluboka se nadechn?te a vnímejte ten vzduch,
jak napl?uje vaše plíce.
Vnímejte a prozkoumejte ten vzduch.
Všimn?te si propojení mezi vzduchem a plícemi.
Propojení Lásky.
Napl?te své plíce vzduchem až tak,
že vaše t?lo bude chtít ten vzduch vypustit.
A pak vydechn?te a prociťte znovu to pot?šení.
Protože když naplníme jakoukoliv pot?ebu našeho t?la,
je to pro nás pot?šení.
Dýchání nám dává mnoho pot?šení...
už jen to dýchání je důvodem, abychom byli vždy šťastní.
T?šit se ze života.
Pouze to být naživu, už sta?í.
Prociťte pot?šení z toho že jste živí.
Radost z pocitu Lásky.
Budeme te? spolu sdílet ten p?ekrásný sen.
Sen, který si navždy zamilujete.
V tomto snu jste uprost?ed krásného slunného dne.
Slyšíte zpívat ptactvo, vítr, a malou ?í?ku.
Jdete pomalu k té ?í?ce.
Na b?ehu ?eky medituje starý muž.
Vidíte jak z jeho hlavy vychází p?ekrásné sv?tlo různých barev.
Pokoušíte se ho nerušit, ale už si všiml vaší p?ítomnosti,
otev?el o?i.
O?i které jsou plné Lásky a široký úsm?v.
Ptáte se ho, jak dokáže vyza?ovat tolik p?ekrásného sv?tla.
Ptáte se ho, zda by vás mohl nau?it to,co d?lá.
Odpoví, že p?ed mnoha mnoha lety,
položil stejnou otázku svému u?iteli.

Starý muž za?al vypráv?t svůj p?íb?h.

Můj u?itel otev?el svou hru? a vy?al své srdce.
A vyjmul ze svého srdce p?ekrásný plamen.
Pak otev?el mou hru? a mé srdce,
a ten malý plamínek do n?j vložil.
Dal mé srdce zpátky do mé hrudi,
a jakmile bylo moje srdce znovu uvnit? mne,
tak jsem pocítil intenzivní Lásku.
Protože to, co dal do mého srdce,
byla jeho vlastní Láska.
Tento plamínek se rozho?íval v mém srdci stále více,
až se z n?ho stal obrovský ohe?.
Ohe? který nepálí, ale o?išťuje vše, ?eho se dotkne.
A tento ohe? zasáhl všechny bu?ky mého t?la,
které Lásku op?tovaly.
Splynul jsem v jednot? se svým t?lem.
Ale má Láska neustále vzrůstala.
Ten ohe? se dotýkal každé emoce v mé mysli,
a všechny emoce se prom?nily v silnou a intenzivní Lásku.
Miloval jsem sebe naprosto a bezpodmíne?n?.
Ale ohe? stále ho?el, a já se musel o svou Lásku pod?lit.
Rozhodl jsem se, že vložím kousek své Lásky do každého stromu,
a stromy mne za?aly rovn?ž milovat a já byl s nimi v jednot?.
Ale mou Lásku to nezastavilo a rostla stále dál.
Vložil jsem kousek Lásky do každé kv?tiny, do trávy, do zem?,
a vše mne za?alo milovat, a já byl s nimi zajedno.
Má Láska rostla více a více,
a já miloval všechna zví?ata na sv?t?.
Odpov?d?la na mou Lásku, a milovala mne také.
Stali jsme se jedním.
Má Láska však rostla dál a dál.
Vložit jsem kousek své Lásky do každého krystalu,
do každého kamene v zemi, do prachu, do kovů,
a ony mne milovaly také a stal jsem se jednotou se zemí.
Pak jsem se rozhodl vložit svou Lásku,
do vody, oceánů, ?ek, dešt? i sn?hu.
A oni mne milovali také a stali jsme se jednotou.
Ale má Láska nep?estávala růst.
Rozhodl jsem se, že ji p?edám vzduchu, v?tru.
Pociťoval jsem silné spojení se zemí, s oceány, s p?írodou,
a má Láska rostla dál.
Obrátil jsem hlavu k obloze, ke slunci a hv?zdám,
a vložil kousek své Lásky do každé hv?zdy,
do m?síce i slunce a všechny mne za?aly milovat.
Byl jsem jedno s m?sícem, sluncem i hv?zdami,
a má Láska rostla dál.
A tak jsem vložil kousek své Lásky do každého ?lov?ka,
a byl jsem jedno s veškerým lidstvem.
Kamkoliv jdu, kohokoliv potkám,
spat?ím v jeho o?ích sám sebe.
Protože jsem díky Lásce sou?ástí Všeho.
Protože Miluji.

A pak ten starý muž otev?el svou hru?,
vy?al srdce s krásným vnit?ním plamenem,
a vložil ten plamen do Tvého srdce.

A te? ona Láska roste ve Tvém nitru.
Nyní jsi jedno s v?trem, vodou, hv?zdami,
s veškerou p?írodou, se všemi zví?aty a lidmi.
Vše cítí to teplo a sv?tlo,
které vyza?uje plamen ve Tvém srdci.
Z hlavy Ti vyza?uje krásné pestrobarevné sv?tlo.

Zá?íš Láskou.

D?kuji Ti za vše, co jsme dnes obdrželi.
Obzvlášt? za svobodu být tím, ?ím opravdu jsme.


Vytvá?íme naši realitu v každém okamžiku
Mysli šťastn?
Bu? Láskou

Mnoho Lásky všem p?eje: Jokanaan

PS: Ten ?ínský znak si můžete p?ekreslit, zav?sit na ze? jako obrázek,
a pokaždé když se na n?j podíváte... Lásku procítit :-)Video k meditaci:


Zdroj: www.myspace.com/imaginary_arts.com
P?eklad: petr@inspiruj.cz


anglicky na YouTube.com
http://www.youtube.com/watch?v=qk9PNKFky40