Malý návod na šťastný život...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 27.10.2006 15:15:33

...aneb Talent máme povinnost užívat!

D?íve, než Vám zde popíši jeden pravdivý životní p?íb?h, chci poukázat na jednu ?astou chybu chování rodi?ů k jejim d?tem.

Jist? jste se již n?jakým způsobem setkali s tím, že rodi?e mají snahu, aby jejich d?ti "šly v jejich šlép?jích" dokázaly v oboru rodi?ů více, než oni sami. Nebo si p?ejí, aby jejich d?ti byly úsp?šné v oboru, který sami cht?li d?lat, ale t?eba kvůli prarodi?ům nemohli. Prost? aby jim d?ti splnily dávný sen. Je to trochu sobecké a krátkozraké. Každý se totiž rodíme s n?jakým hlavním talentem - který je naším posláním. To samoz?ejm? nevylu?uje, aby se ?lov?k (schváln? ne?íkám dít? - každý jsme osobnost již od narození) s absolutním sluchem a talentem pro hudbu narodil do rodiny hudebníků. Důležitým úkolem rodi?ů je rozpoznat srdcem a citem pravý talent potomka, a tento talent pomáhat rozvíjet a podpo?it, ne jej potla?it. Protože "být zp?vák, spisovatel, atd. je na nic, ?emeslo má zlaté dno, nejd?íve se vyu? n??emu, co t? bude živit"...). Malý p?íklad: Pokud by Karel Gott zůstal "elektriká?", byl by asi nešťastný a podprům?rný ob?an. Našt?stí pro n?j i pro nás, našel své poslání, které mu p?ineslo úsp?ch, majetek apod.

Ale te? se vraťme k p?íb?hu jednoho muže. Cht?l se stát rytcem...

Rozšířené Aktuality

...aneb Talent máme povinnost užívat!

D?íve, než Vám zde popíši jeden pravdivý životní p?íb?h, chci poukázat na jednu ?astou chybu chování rodi?ů k jejim d?tem.

Jist? jste se již n?jakým způsobem setkali s tím, že rodi?e mají snahu, aby jejich d?ti "šly v jejich šlép?jích" dokázaly v oboru rodi?ů více, než oni sami. Nebo si p?ejí, aby jejich d?ti byly úsp?šné v oboru, který sami cht?li d?lat, ale t?eba kvůli prarodi?ům nemohli. Prost? aby jim d?ti splnily dávný sen. Je to trochu sobecké a krátkozraké. Každý se totiž rodíme s n?jakým hlavním talentem - který je naším posláním. To samoz?ejm? nevylu?uje, aby se ?lov?k (schváln? ne?íkám dít? - každý jsme osobnost již od narození) s absolutním sluchem a talentem pro hudbu narodil do rodiny hudebníků. Důležitým úkolem rodi?ů je rozpoznat srdcem a citem pravý talent potomka, a tento talent pomáhat rozvíjet a podpo?it, ne jej potla?it. Protože "být zp?vák, spisovatel, atd. je na nic, ?emeslo má zlaté dno, nejd?íve se vyu? n??emu, co t? bude živit"...). Malý p?íklad: Pokud by Karel Gott zůstal "elektriká?", byl by asi nešťastný a podprům?rný ob?an. Našt?stí pro n?j i pro nás, našel své poslání, které mu p?ineslo úsp?ch, majetek apod.

Ale te? se vraťme k p?íb?hu jednoho muže. Cht?l se stát rytcem...

...a vyrývat do kovu podklady pro tisk bankovek, známek, protože m?l už od d?tství zna?né um?lecké nadání. Posléze se ale pod tlakem rodi?ů pragmaticky obrátil k "zuba?in?". "Protože lidem se budou zuby kazit stále", jak ?íkávala jeho babi?ka. Opustil um?leckou školu, a pak se léta této školní budov? vyhýbal, aby se p?ed jejím portálem náhodou nerozbre?el... P?estup na léka?skou fakultu u?inil proti signálům svého podv?domí, a dlouhé roky trp?l vý?itkami sv?domí a depresemi.

Netušil, že každý ?lov?k na Zemi má svůj úkol, pro který se narodil a který má splnit. Vzdal se rytectví, a tím se na sob? provinil. Vydal se na životní k?ižovatce sm?rem se špatnými karmickými vyhlídkami, jež mu původn? nebyly ur?eny. (Nikomu zde není ur?eno aby byl nešťastný, ale úkol máme všichni).

?lov?k má totiž v život? d?lat to, co nejvíce umí, co ho nejvíce t?ší, a zejména je povinen využívat svůj um?lecký talent, který si vysloužil v minulých životech.

A?koliv to netušil, byl karmicky trestán za to, že se z?ekl profese um?lce. Na co sáhl, vše zkazil. Manželka m?la t?žké astma, d?ti byly stále nemocné. (Povšimn?te si prosím, že jeho nenásledování vlastního karmického úkolu, m?lo vliv na zdraví jeho d?tí a manželku! velmi důležité!) P?išel o p?átele z um?leckého sv?ta, nové nezískal. Choval se tak, jako by byl sám sob? nep?ítelem. Práce ho živila mizern?, takže rodina žila z ruky do úst. M?l totiž pov?st nešikovného léka?e... A to byl paradox, protože um?le?tí rytci v té dob? vyd?lávali "závratné ?ástky"...

Našt?stí pro n?j, m?l jeho "And?l strážný" ukryté "poslední eso v rukávu". Ve chvíli, kdy tento muž už vážn? hledal variantu sebevraždy, kterou by zvládl provést, došlo k "tragické" autonehod?. Následek bylo ochrnutí spodní poloviny t?la, upoutání na "vozí?ek" a konec léka?ské praxe. Po půlro?ním lé?ení, ?asu k p?emýšlení, p?išel návrat domů. Jediné co mu zbylo, byl ?as na rodinu, a návrat k jeho poslání - rytectví. Kone?n? pochopil, že nehoda nebyla ani náhoda, a ani trest v pravém slova smyslu. Pouze jej vrátila k poslání které m?l, dala mu práci, která jej ?inila šťastným, a která mu p?inesla jak uznání, úsp?ch, peníze, tak i spokojenou rodinu.

A pou?ení? Jaký je Váš talent? Co cítíš ?tená?i, jako své poslání? ... Jaký talent mají Vaše d?ti?

Zdroj: Jokanaan