Co se stane 21.12.2012 ?
Napsal / Vložil Jokanaan dne 29.10.2006 20:33:28

Rešeršemi na n?meckých, holandských, anglických, a polských webových stránkách se mi poda?ilo dát dohromady shrnutí možností, co nás, jako lidstvo ?eká v roce 2012. Souvisí to samoz?ejm? s mayským kalendá?em. Mayové ozna?ili 21.12.2012 jako konec jejich posledního cyklu a konec ?asu. Venuše a Slunce budou ten den spole?n? zapadat na západ?. Zárov?? bude vycházet Orion a sou?asn? na východ? souhv?zdí Plejády. Navíc to bude den zimního slunovratu.

13tý poslední (Baktun) cyklus mayského kalendá?e zvaného Tzolkin o délce 5125 let za?al p?ed 5119 lety, p?esn?ji v roce 3113 p?.nl. Tento kalendá? byl údajn? dárek mimozemských mayů, aby nás synchronizoval s galaktickým paprskem "Hunab Ku". Tato galaktická energie vychází ze st?edu galaxie, a je jednou z mnoha, která na naši slune?ní soustavu cyklicky působí. Ale pouze tento jediný galaktický paprsek rezonuje s naší DNA a může nás a naši Zemi transformovat do vyšší dimenze. Od roku 1987 se nacházíme již v blízkosti a v působení tohoto paprsku, 21.12.2012 má jeho působení vyvrcholit.

Rozšířené Aktuality
zobrazit velký obrázek
Rešeršemi na n?meckých, holandských, anglických, a polských webových stránkách se mi poda?ilo dát dohromady shrnutí možností, co nás, jako lidstvo ?eká v roce 2012. Souvisí to samoz?ejm? s mayským kalendá?em. Mayové ozna?ili 21.12.2012 jako konec jejich posledního cyklu a konec ?asu. Venuše a Slunce budou ten den spole?n? zapadat na západ?. Zárov?? bude vycházet Orion a sou?asn? na východ? souhv?zdí Plejády. Navíc to bude den zimního slunovratu.

13tý poslední (Baktun) cyklus mayského kalendá?e zvaného Tzolkin o délce 5125 let za?al p?ed 5119 lety, p?esn?ji v roce 3113 p?.nl. Tento kalendá? byl údajn? dárek mimozemských mayů, aby nás synchronizoval s galaktickým paprskem "Hunab Ku". Tato galaktická energie vychází ze st?edu galaxie, a je jednou z mnoha, která na naši slune?ní soustavu cyklicky působí. Ale pouze tento jediný galaktický paprsek rezonuje s naší DNA a může nás a naši Zemi transformovat do vyšší dimenze. Od roku 1987 se nacházíme již v blízkosti a v působení tohoto paprsku, 21.12.2012 má jeho působení vyvrcholit.

Tento Tzolkin kalendá? je poslední pátou ?ástí v?tšího mayského cyklu, (5 x 5125 = 25.625 let) který tém?? odpovídá takzvanému Platonskému roku (25.800 let) b?hem kterého projde Zem? všemi 12ti znameními zví?etníku. Esotericky se nacházíme v ?ase "Ryb", a v roce 2012 vstoupíme do ?asu "Vodná?e". (Jen malá poznámka: v ?ase p?ed Kristem jsme se prý nalézali v "Beranu" - Ježíš bývá ozna?ován jako boží ob?tní beránek... V ?ase "Ryb" m?la velkou moc církev - ta bývá ozna?ována symbolicky jako ryba, i Nostradamem.)

Dalším aspektem je, že naše slune?ní soustava má v roce 2012 vstoupit do fotonového "Manasického" prstence. Tento energetický prstenec ze sv?tla je v (pro naše oko neviditelném) spektru o vysoké vibra?ní frekvenci. Toto zá?ení vychází z hv?zdy Alcyon, sou?ásti souhv?zí Plejády, kolem kterého krouží naše Slunce. Doba ob?hu je necelých 26.000 let !

Takže co nastane v roce 2012? Toť otázka... Nalezl jsem, zatím, 10 odpov?dí:

1. Nestane se NIC. Manipulace a kontrola lidstva dnešními vládci a vládami bude pokra?ovat.

2. Vzestup Zem? a "vyvolených" osvícených lidí do páté dimenze. Zbytek lidstva si na jiné planet? bude pokra?ovat ve h?e na Reinkarnaci a Karmu, dalších 26.000 let, než dojdou další lidé k osvícení. (Tato verze nejvíce odpovídá Zjevení Jana - Armagedonu) Nastane op?t "Zlatý v?k".

3. Vzestup Zem? a lidstva "do Sv?tla" a božího království. (Další biblická verze.)

4. Za?átek "Nového sv?tového po?ádku". Absolutní kontrola o?ipovaného lidstva sv?tovou vládou. (Plán Iluminátů.)

5. Za?átek "Nového ?asu". Lidé kte?í se roku 2012 dožijí, nabudou nové uv?dom?ní, a založí novou, p?átelskou spole?nost.

6. Působením fotonového prstence dojde ke sjednocení sfér, Jang a Jin, sv?tlo a stín... pocity, myšlenky se pro nás stanou viditelné.

7. Na Zemi se vrátí mimozemské rasy. Dle p?edpov?dí různých afrických a jihoamerických kmenů a také pana Ericha von Dänikena.

8. P?ed celosv?tovou katastrofou budou vybraní lidé zachrán?ni mimozemšťany. Budou jimi pou?eni, a po zotavení Zem? se vrátí, aby se stali u?iteli p?eživších...

9. Vládu nad Zemí p?evezme mimozemská reptiliodní civilizace, jejíž geny nám byly implantovány - (had v ráji), aby pokra?ovala s pomocí lidstva ve spole?ném vývoji. Ztratila totiž schopnost rozmnožování.

10. Reptiliodní rasa mimozemšťanů z jiné galaxie nám p?ijde "na pomoc", s úmyslem využít lidstvo jako otroky.


A te? si milý ?tená?i vyber...
Ale p?estože to nyní může vypadat, že se naplní ta ?i ona p?edpov??, v??ím že máme možnost svým myšlením a chováním ovlivnit to, co doopravdy bude.

P?eji Vám všem p?kný den.

Zdroj: Jokanaan