Není bůh jako Bůh...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 08.12.2006 22:15:21

Také jste se za poslední roky, a? vychovaní k ateismu dostali ke ?tení Bible? Snad ano, protože jist? pat?í k základnímu vzd?lání. Je jen škoda, že je Bible poupravovaná, n?co je vy?azeno, atd. Já se dostal k bibli "jako slepý k houslím". Asi 5 let, jsem pracoval jako softwarový poradce v N?mecku, trávil 4 noci v týdnu v n?meckých hotelích, kde mají ten p?kný zvyk, že v no?ním stolku je "Die Biebel". P?iznám se, že jsem ji b?hem jednoho roku "p?e?etl" asi 3x, a p?esto jsem v pochopení zůstával tak na desáté stránce starého zákona. Různé v?ci můžeme "probrat" v dalších ?láncích, dnes se chci v?novat rozporuplnému popisu boha.

Jednou je Bůh stvo?itel, všev?doucí, milosrdný a vše odpoušt?jící.... jindy trestá.... a jindy najednou chce lidské a zví?ecí ob?ti? Upss.... dá lidem "nezabiješ" , ale vše prvorozené máme pod?íznout a položit mu na oltá?? Hmmm, tak tady mi n?co "nesedí"...
Že náš sv?t byl stvo?en myšlenkou, to souhlasím, všichni si tvo?íme svou budoucnost vlastním myšlením. Tím co plánujeme, ?emu v??íme, to zhmot?ujeme. (ale o tom jindy). To je "Bůh" ?íslo jedna.
Rozšířené Aktuality

Také jste se za poslední roky, a? vychovaní k ateismu dostali ke ?tení Bible? Snad ano, protože jist? pat?í k základnímu vzd?lání. Je jen škoda, že je Bible poupravovaná, n?co je vy?azeno, atd. Já se dostal k bibli "jako slepý k houslím". Asi 5 let, jsem pracoval jako softwarový poradce v N?mecku, trávil 4 noci v týdnu v n?meckých hotelích, kde mají ten p?kný zvyk, že v no?ním stolku je "Die Biebel". P?iznám se, že jsem ji b?hem jednoho roku "p?e?etl" asi 3x, a p?esto jsem v pochopení zůstával tak na desáté stránce starého zákona. Různé v?ci můžeme "probrat" v dalších ?láncích, dnes se chci v?novat rozporuplnému popisu boha.

Jednou je Bůh stvo?itel, všev?doucí, milosrdný a vše odpoušt?jící.... jindy trestá.... a jindy najednou chce lidské a zví?ecí ob?ti? Upss.... dá lidem "nezabiješ" , ale vše prvorozené máme pod?íznout a položit mu na oltá?? Hmmm, tak tady mi n?co "nesedí"...
Že náš sv?t byl stvo?en myšlenkou, to souhlasím, všichni si tvo?íme svou budoucnost vlastním myšlením. Tím co plánujeme, ?emu v??íme, to zhmot?ujeme. (ale o tom jindy). To je "Bůh" ?íslo jedna.

Bohem ?íslo 2, bych ozna?il toho, který dává desatero p?ikázání, radí Noemu jak postavit Archu, a pod. a bohem ?íslo 3 je ten, který posílá pohromu na Sodomu a Gomoru, p?ivádí na sv?t potopu, a požaduje vše prvorozené... docela krvela?ný "Bůh".

Takže když to shrnu, tak n?kdo (n?co) stvo?il vesmír, naši slune?ní soustavu a Zemi, a n?kdo nás lidstvo, odnepam?ti navšt?vuje, ovliv?uje, ob?as zasahuje, n?kdy pomáhá, n?kdy krut? trestá.

Logicky mi to vychází na návšt?vy n?kolika vysp?lejších civilizací, (které samoz?ejm? lidé považovali za všemohoucí, tudíž Bohy) kdy jedni mají úmysly "dobré", jiní "špatné".

P?i trochu pozorn?jším pro?ítání Bible, myslím tím nového zákona, narazíme na Ježíšovo hodnocení starozákonního židovského "Boha"...

V Janov? evangeliu Ježíš promlouvá k Židům takto: "Kdyby Bůh byl váš Otec, milovali byste m?, neboť jsem od Boha vyšel a od n?ho p?icházím. Nep?išel jsem sám od sebe, ale on m? poslal. Pro? mou ?e? nechápete? Protože nemůžete snést mé slovo. Váš otec je ?ábel a vy chcete d?lat, co on žádá. On byl vrah od po?átku a nestál v pravd?, pon?vadž v n?m pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhá? a otec lži. Já mluvím pravdu, a proto mi nev??íte. Kdo z vás m? usv?d?í z h?íchu? Mluvím-li pravdu, pro? mi nev??íte? Kdo je z Boha, slyší Boží ?e?. Vy proto neslyšíte, že z Boha nejste." (8,42-47)

A ob?as n?koho unesli, vyplývá to nap?íklad z Genesis-5 potomci Adama.... "Když bylo Henochovi 65 let, zplodil Metuschelacha (Metuzaléma) poté žil ješt? 300let a zplodil další syny a dcery. Žil 365 let. Žil zadob?e s Bohem. A najednou zmizel; protože Bůh ho vzal s sebou ze Zem?.
(P?eklad z n?mecké Gute Nachricht Bibel, Deutsche Biebelgesellschaft.)

Myslím si, že to stojí za chvili?ku p?emýšlení, po?tení, a vytvo?ení vlastního názoru.

P?kný den všem.