Rok 2012
Napsal / Vložil Jokanaan dne 18.12.2006 14:42:01

José Arguelles a jeho žena Lloydine se dostali do pov?domí milionů lidí na sv?t? v roce 1987, kdy m?l nastat ?as k tomu, aby se lidstvo dostalo ze jha materialismu. Jinak ?e?eno, pokud, podle Arguellesových složitých výpo?tů, dostate?n? velký po?et lidí (nejmén? 144 000) na tuto ideu uslyší, pomůže to lidstvu na konci mayského cyklu, v roce 2012 p?ekonat krizi humanity a nastoupit novou éru. Harmonic Convergence, jak se tato akce jmenovala, se nakonec uskute?nila, a podle Josého se jí ú?astnily miliony lidí. José Arguelles je původn? profesor historie um?ní, ale dnes žije ko?ovným způsobem života. Se svou ženou žijí bez kreditních karet, bez bankovního ú?tu, bez ?idi?ského průkazu. Jeho knihy (Mayan Factor, Earth Ascending, Mandala) jsou plné složitých výpo?tů, nákresů a důkazů, že ztráta smyslu pro krásu a harmonii je velkým civiliza?ním handicapem. V sou?asné dob? koná p?ednášky a konference po celém sv?t?. Seskupil okolo sebe tým nejvýzna?n?jším v?dců nového paradigmatu, kte?í se soust?edili na výzkum problematiky roku 2012 a mayské kultury a filozofie. Kdysi byl s Arguellesem u?in?n rozhovor na téma problematiky kalendá?ního systému v souvislosti s rokem 2012.
Rozšířené Aktuality

José Arguelles a jeho žena Lloydine se dostali do pov?domí milionů lidí na sv?t? v roce 1987, kdy m?l nastat ?as k tomu, aby se lidstvo dostalo ze jha materialismu. Jinak ?e?eno, pokud, podle Arguellesových složitých výpo?tů, dostate?n? velký po?et lidí (nejmén? 144 000) na tuto ideu uslyší, pomůže to lidstvu na konci mayského cyklu, v roce 2012 p?ekonat krizi humanity a nastoupit novou éru. Harmonic Convergence, jak se tato akce jmenovala, se nakonec uskute?nila, a podle Josého se jí ú?astnily miliony lidí. José Arguelles je původn? profesor historie um?ní, ale dnes žije ko?ovným způsobem života. Se svou ženou žijí bez kreditních karet, bez bankovního ú?tu, bez ?idi?ského průkazu. Jeho knihy (Mayan Factor, Earth Ascending, Mandala) jsou plné složitých výpo?tů, nákresů a důkazů, že ztráta smyslu pro krásu a harmonii je velkým civiliza?ním handicapem. V sou?asné dob? koná p?ednášky a konference po celém sv?t?. Seskupil okolo sebe tým nejvýzna?n?jším v?dců nového paradigmatu, kte?í se soust?edili na výzkum problematiky roku 2012 a mayské kultury a filozofie. Kdysi byl s Arguellesem u?in?n rozhovor na téma problematiky kalendá?ního systému v souvislosti s rokem 2012.

Jak a pro? jste se za?al zajímat o mayský kalendá??

Arguelles: Zajímalo mne to od d?tství. Narodil jsem se, a prvních p?t let života, než jsme se p?est?hovali do USA, jsem žil v Mexiku. Když mi bylo ?trnáct, otec mne vzal do Mexika prohlédnout si pyramidy poblíž Mexico city. Když jsem se vyšplhal na vrchol Pyramidy slunce, zažil jsem mystickou zkušenost: bylo to jakési propojení k n??emu, co tam bylo. To mne také pozd?ji p?ivedlo k hlubšímu zájmu o toto a podobná místa - kdo je postavil, jakou geometrii a jaké kosmické principy použil? Bylo to tak jiné. Pracoval jsem pozd?ji v knihovn? a narazil jsem na knihy o mayském kalendá?i a od té doby studuji vše, co o tom kde mohu sehnat. Vystudoval jsem d?jiny um?ní jen proto, že mi nikde jinde nemohli umožnit získat doktorát z mayského kalendá?e...

Tak to za?alo, a potom jsem to všechno za?al kombinovat nap?. s buddhistickou meditací. Má kniha Earth ascending, která vyšla v roce 1984, nap?íklad obsahuje mé tehdejší znalosti mayského kalendá?e, ale také matematiky spojené s problémy DNA a ?ínské knihy prom?n I-Ťing.


Jaký je rozdíl mezi mayským kalendá?em a gregoriánským kalendá?em, který používáme? Pro? je to tak důležité?

Arguelles: ?lov?k by o?ekával, že n?co takového, jako je kalendá?, by m?lo být pravidelné. Gregoriánský kalendá? není pravidelný - délky m?síců se různí. To je p?í?inou mnoha dalších z toho vyplývajících chyb. Nap?íklad zá?í, ??september??, což znamená sedmý m?síc, je v gregoriánském kalendá?i m?sícem devátým. Jinak ?e?eno, zatímco prostor vnímáme jako n?co fyzikálního, ?as vnímáme jako výplod mysli. Použijeme-li na stanovení míry ?asu pok?ivenou mysl, jaký výsledek dostaneme? Mayský t?ináctim?sí?ní kalendá? je, stejn? jako jejich jiné kalendá?e, velmi pravidelný.

Je vaše verze mayského kalendá?e p?esn? to, co oni tehdy používali?

Arguelles: Mayové používali asi t?ináct různých kalendá?ů, ale všechny pracovaly se standartní jednotkou o 260ti ?ástech, nazvanou tzolkin, což znamená posvátný kalendá?. Základem je jakási matrice 13x20, nazývaná ??mayský faktor??. I dnešní potomci Mayů užívají klasický 260ti denní kalendá?. Od tohoto posvátného kalendá?e se pak vyvinula ?asová frekvence pom?ru 13:20, proto-že 13 x 20 = 260. T?ináctim?sí?ní mayský kalendá?, v n?mž m?l každý m?síc 28 dnů, je tedy jen jedním ze sedmnácti kalendá?ů, které Mayové použí-vali.

A jeho hlavní výhodou je to, že každý m?síc se shoduje s lunárními a slune?ními cykly?

Arguelles: Ano. P?esn? tak. Je snadné ho pak ?ty?ikrát rozd?lit na t?ináct týdnů. Všechno se dalo standardizovat.

Chápu, kde se vzala ?íslovka t?ináct, protože to je po?et lunárních cyklů v roce. Kde se ale vzala dvacítka?

Arguelles: Biologicky vzato, máme dvacet prstů na rukou a nohou. Mayové tak po?ítali spíše s biologickým, než abstraktním metrickým d?lením. Jde tu také o zacházení s pojmem ?tvrtá dimenze, protože ?as je ?tvrtou dimenzí. Dvacet je také ozna?ení dvacetidenního cyklu. Jinak ?e?eno, pokud se ?lov?k ?ídí mayským kalendá?em, funguje ve shod? s množstvím biologickým rytmů. Je zde ale i více rovin, práv? co se tý?e matematiky ?tvrtého rozm?ru.

Jiní auto?i ale tvrdí, že v mayském kalendá?i nenašli to, co jste tam našel vy. Jak byste jim odpov?d?l?

Arguelles: To záleží na tom, co hledáte. Ješt? dnes žijí původní Mayové, kte?í se tímto kalendá?em ?ídí a kte?í v?dí, že tento cyklus skon?í v den zimního slunovratu roku 2012. Pro mnohé antropology je existence původních Mayů jakousi anomálií a mayské výpo?ty a jejich kalendá? jen p?edm?tem klasické archeologie, bez jakýchkoli dopadů na náš sou?asný život. Pak existuje to, o ?em píši a p?ednáším já. Podezírám v?tšinu archeologů, že si nikdy to, co jsme s kolegy zvlášt? b?hem posledních deseti letech publikovali, nep?e?etli.

Hlavní chyba se stala, když byla zni?ena mayská civilizace a jejich v?d?ní. Mayská matematika byla ve skute?nosti matematikou ?tvrtého rozm?ru. Jen jeden v?dec se tím zabýval. Vladimír Vernadský, ruský autor koncepce biosféry, který zem?el v roce 1945. Svou knihu, ve které nezávisle na De Chardinovi vyslovil myšlenku noosféry, publikoval v roce 1926, ale protože žil v Sov?tském svazu, tém?? nikdo o ní nev?d?l. Vernadský jasn? deklaroval, že naše veškerá m??ení vycházejí z m??ení prostoru, ale nemají nic spole?ného s m??ením ?asu. Psal, že jsme ješt? nepochopili matematiku ?asu.


Chcete zm?nit náš kalendá??

Arguelles: Kdybychom zavedli biologický kalendá? totožný s 28denním cyklem, brzy bychom zjistili, že nap?íklad nepot?ebujeme hodinky. Harun al Rašíd, velký kálif z Bagdádu, si dal vyrobit hodinky svými magiky jako hra?ku. Hodinky se pak dostaly k mnichům, kte?í je p?ivezli do Evropy, a okolo roku 1500 se metoda tohoto m??ení ?asu, založená na dvourozm?rném rozd?lení kruhu na dvanáct ?ástí, zdokonalila a za?ala všeobecn? používat. Stala se pak i základem hodinek a dvanáctim?sí?ního kalendá?e.

Asi nejznám?jší aplikací mayského kalendá?e byla akce Harmonic Convergence v roce 1987. Jak se na tu událost díváte s odstupem tolika let?

Arguelles: Myslím, že to byl po?átek n??eho velkého. Podle mne to bylo napln?ní jistého proroctví, ozna?ovaného jako proroctví ??t?inácti nebí a devíti pekel??, které se m?lo odehrávat mezi roky 843 a 1987. Proroctví tvrdilo, že pokud se poda?í shromáždit 144 000 lidí, kte?í si toho budou v?domi, spustí se proces vedoucí k jakémusi probuzení v roce 2012, což je konec jiného cyklu. Neznamená to tedy konec sv?ta, je to jen ukon?ení jistého cyklu. A a?koliv si v?tšina lidí nebyla p?esn? v?doma, o co jde, zú?astnili se. Snad z jakéhosi instinktu, v?d?li, že jde o to být spolu. N?kte?í ?íkali, to je po?átek Nového v?ku, ale o to p?ece nešlo. Možná to byl po?átek komer?ního využití hnutí New Age, a každému je p?ece jasné, že o tohle nešlo v žádném p?ípad?. Proroctví spojené s dnem Harmonic Convergence nazna?ovalo, že tohle může být za?átek cesty, vedoucí k míru - a možná že se n?co skute?n? stalo, jak p?emítaly úvodníky mnoha novin, protože za n?kolik let p?ece skon?ila studená válka. Dokonce i CBS, když v roce 1990 navštívil Gorba?ov San Francisko, promítla záb?ry z meditací v rámci Harmonic Convergence. Jakmile pak skon?ila studená válka, skon?il i komunismus...

A zvít?zil dolar!

Arguelles: ...ano, zvít?zil dolar. Také proto v??íme, že nastal ?as, abychom se vrátili k p?irozeným p?írodním a biologickým cyklům a obnovili mír i co se tý?e vztahů k p?írod?. Jinak ?e?eno, nedokážeme-li to, nastolíme na Zemi peklo. Práv? proto jsem v roce 1993 publikoval proroctví Pacala Votana, zvolání Telektonona. Hrob Pacala Votana byl objeven díky tomu, že archeologové našli rouru, vedoucí z vrcholu kostela až ke hrobu, nazývanou telektonon, ??roura hovo?ící s duchy zem???. Samo proroctví ?íká: ??Chcete-li obnovit cykly p?írody, musíte se vrátit k pravému kalendá?i.?? Tím pravým kalendá?em je t?ináctim?sí?ní kalendá?.

Naše role v celém tom procesu tedy byla ukon?ena tím, že jsme p?edložili prost?edek nápravy všech v?cí - obnovu kalendá?e. V tomto smyslu byla akce Harmonic Convergence velmi úsp?šná, protože jsme díky ní objevili způsob, jak pomoci lidstvu navrátit se k harmonii. P?ed deseti lety jsme to nev?d?li, nyní to víme. Je to tedy velmi důležité. Jinak ?e?eno, každý malý kousek lidskosti každý den nás posouvá zp?t do on?ch p?írodních cyklů - k uv?dom?ní si zodpov?dnosti zabránit devastaci biosféry.


Co myslíte, že se stane v roce 2012?

Arguelles: Nebude-li se naše spole?nost vyvíjet správným sm?rem, bude to proto, protože lidská rasa se nedokázala vrátit k p?írodním a p?irozeným rytmům. Pak budeme pokra?ovat v devastaci biosféry a do?káme se destrukce celé civilizace. Jestliže se ale stále více lidí zapojí do obnovy p?irozených rytmů a cyklů, pak asi v ?ase okolo roku 2012 zažijeme za?átek nové kvality lidské kultury na Zemi, v?etn? v?tšího důrazu na ?tvrtou dimenzi, v?etn? využití nejmodern?jších technologií. Bude to ale n?co radikáln? jiného než sou?asná materialistická v?da, která p?evládá dnes.

Existuje ješt? jiný důsledek, který má co do ?in?ní s nápravou DNA. Možná pak budeme, ve správných rytmech, pomocí této nové v?dy schopni napravit své genetické kódy. Možná tak po roce 2012 za?ne nová epocha jakési ??galaktické?? kultury.

Proto jsme tak soust?ed?ni na možnosti zm?ny kalendá?e. Spousta v?cí prost? nebude fungovat, dokud se nevrátíme k p?irozeným cyklům.


Jaké metody pro zm?nu kódu DNA máte na mysli?

Arguelles: Již dnes víme, jak může pozitivn? ?lov?ka zm?nit meditace a pozitivní vizualizace. Pracujeme na dalším projektu, nazvaném Projekt Rinri. Stále více lidí na celém sv?t? denn? provádí jednoduchá telepatická cvi?ení. Jde o jakési vylad?ní na p?írodní synchrometrické vzory. Pokud se cvi?ení zú?ast?uje více lidí, roste jakési telepatické pole na t?chto vzorech založené.

Rinri vzniklo na základ? naší práce v Japonsku.

Arguelles: Rinri je japonské slovo a znamená ??morální?? nebo ??etické?? osvícení.

Možná nedokážeme navázat telepatická spojení práv? proto, že jsme díky našemu kalendá?i tak rozlad?ni nesprávnými frekvencemi. Zm?na kalendá?e by pak byla prvním nezbytným krokem ke zm?n?.

Arguelles: I v kruzích New Age se málo ví o tom, že dnes na tomto projektu pracují už tisíce lidí na celém sv?t?. Navštívili jsme s našimi p?ednáškami a kursy skute?n? tém?? všechny kontinenty, a t?eba v Japonsku se toto hnutí velmi rychle ší?í. Japonsko jsme navštívili už t?ikrát, protože víme, že tam p?evzali gregoriánský kalendá? až v roce 1873. Zjistili jsme, že spousta Japonců dob?e chápe kulturní, sociální a intelektuální důsledky nesprávného kalendá?e.

Ví se, že takový Benjamin Creme p?edpovídá p?íchod Maitreji, U?itele sv?ta. A také Terence McKenna, a? z jiných důvodů než vy, zdůraz?uje důležitost data 2012. Jak se na jejich práce díváte?

Arguelles: Znám práci Crema a Terence znám osobn?. V roce 1980 jsme v Ojai dlouze diskutovali práv? termín roku 2012. My sami se ale nepovažujeme za sou?ást hnutí New Age, spíše jsme jacísi poslové nové doby, zv?stovatelé nové v?dy galaktické kultury. Protože se blíží konec tisíciletí, lidé nás s t?mito a mnoha dalšími mesiášskými sm?ry a názory spojují.

Velmi pragmatickým aspektem naší práce je nap?. snaha o zavedení domácího vyu?ování a obnovu p?irozených vztahů v rodin?. Sou?asné školy v rámci nepravidelných frekvencí rozd?lení ?asu (12:60) ni?í duše našich d?tí stejn?, jako tzv. úsp?chy na burze. ?íkáme, že pokaždé, když jdou ceny akcií na burze vzhůru, je zni?en další kus biosféry. Nikdy se nám nelíbilo, že jsme byli proti své vůli kooptováni do New Age byznysu.

Arguelles: P?ipadáme si spíše jako Galileo nebo Kepler, a?koliv v oblasti daleko duchovn?jší. V??íme, že jsme na po?átku nové duchovnosti a duchovního sjednocení ras.

Jak by se podle vás mohl zm?nit život, kdybychom napravili náš kalendá??

Arguelles: Lloydine se už dotkla nap?. u?ení d?tí doma. Možná se ?ada lidí radikáln? odvrátí od tzv. industriální civilizace. Nemluvíme ale o návratu d?jin sm?rem zpátky, protože to není možné. Mluvíme o tom, že jako je každý stroj jakousi projekcí lidských myšlenek, a jestli je naše civilizace destruktivní, musíme obnovit harmonii svého myšlení, která se následn? projeví i v technologiích a strojích. Možná se dokážeme domluvit i s jinými tvory. Vernadský hovo?il o ??psychozoické?? é?e. Možná nás to všechny kolem roku 2012 nakopne zcela jiným sm?rem do zcela jiného evolu?ního cyklu.

Žijeme ve vibra?ních systémech, které nesouhlasí s cykly p?írody. Všichni víme, že pokud není žena, matka, v po?ádku, odnese to celá rodina. Vrátí-li se ženy do p?irozených rytmů, i v rodinném život? se objeví harmonie.

Arguelles: Proto hovo?íme o tom, že žijeme v apokalyptickém bod? d?jin. Hovo?í se o konci historie, ale nikdo ne?íká, co bude po tom. My hovo?íme o radikálním posunu lidského v?domí a způsobu, jakým na této planet? žijeme. Hovo?íme o konci materialistické éry.

Mohl byste ješt? zmínit svou roli p?i organizaci Dne Zem? v roce 1970?

Arguelles: Tehdy se stalo hodn? v?cí, které jsme za?ali domýšlet teprve pozd?ji. U?il jsem d?jiny um?ní na universit? v Davisu. Rozd?lil jsem své studenty do menších pracovních skupin podle jejich astrologických znamení. ?etli jsme Alice Baileyovou, Dane Rudhyara, atd. V roce 1969 už lidé za?ali pociťovat zvýšenou zodpov?dnost za stav planety. V?d?li jsme, že 22. dubna cht?jí lidé kolem Johna McConnella slavit Den Zem?, my jsme plánovali Festival Zem? na den jarního slunovratu. Poda?ilo se nám uspo?ádat p?tidenní festival, který m?l veliký úsp?ch. A o n?kolik let pozd?ji se jiní lidé k této myšlence vrátili a tak za?aly oslavy Dne Zem?.

P?eji Vám všem p?kný den.

Zdroj: http://www.matrix-2001.cz