Zamyšlení na 2 svátek Váno?ní
Napsal / Vložil Jokanaan dne 26.12.2006 17:41:10

Moje osobní otev?ená petice za více vzájemné Lásky ?cty a Pochopení...
Zkusme si p?edstavit, že rok 2012 neprob?hne nijak vyjíme?n?. Že se nenaplní proroctví Mayů, ani Janovo zjevení... Že život bude pokra?ovat tak, jak jej plánuje pár mocných tohoto sv?ta.

Na jedné stran? zdánlivá svoboda a demokracie, otev?ené hranice. Na stran? druhé, boj proti terorismu, kamery na ulicích, ve školách, na ú?adech. Jednotné Euro nebo World průkazy, s otisky prstů, fotografií duhovky, vzorkem DNA, bez kterého nenakoupíme, neprodáme, nepůjdeme k léka?i, nedostaneme práci nebo důchod... bez kterého si nezatelefonujeme, nepodíváme se na tv, nebudeme mít p?ístup k vlastnímu ú?tu, nebudeme sm?t na silnici s vlastním autem, a budeme nep?ízpusobivý a nebezpe?ný živel.
Rozšířené Aktuality

Moje osobní otev?ená petice za více vzájemné Lásky ?cty a Pochopení... Zkusme si p?edstavit, že rok 2012 neprob?hne nijak vyjíme?n?. Že se nenaplní proroctví Mayů, ani Janovo zjevení... Že život bude pokra?ovat tak, jak jej plánuje pár mocných tohoto sv?ta.

Na jedné stran? zdánlivá svoboda a demokracie, otev?ené hranice. Na stran? druhé, boj proti terorismu, kamery na ulicích, ve školách, na ú?adech. Jednotné Euro nebo World průkazy, s otisky prstů, fotografií duhovky, vzorkem DNA, bez kterého nenakoupíme, neprodáme, nepůjdeme k léka?i, nedostaneme práci nebo důchod... bez kterého si nezatelefonujeme, nepodíváme se na tv, nebudeme mít p?ístup k vlastnímu ú?tu, nebudeme sm?t na silnici s vlastním autem, a budeme nep?ízpusobivý a nebezpe?ný živel.

Všechny národní (u nás tedy ?eské) firmy, sotva se trochu rozrostou, jsou koupeny n?jakou nadnárodní spole?ností - kdy vlastn? nikdo neví, kdo je doopravdy vlastní. Free-maily, mobilní operáto?i... Již dnes je jisté, že sms jsou archivovány. Ale víme co se s nimy d?je dál? Prohledává je n?jaký server a hledá podez?elá slova? K "podez?elé" sms lze snadno p?i?adit ?íslo odesilatele, p?íjemce, jejich adresu, i to kde se pohybovali ve chvíli odeslání zprávy! Sta?í k tomu dostate?ná kapacita serveru.

Monitorovat lze i maily, nebo pomocí cookies navštívené internetové stránky. De facto, lze již dnes snadno zjistit, co na internetu, a jak ?asto ?tete. Dle platebních karet, zase co kupujete, kolik utrácíte. "Bohužel" nepo?ádek v tom d?lá možnost - zatím - placení hotovostí. Dá se o?ekávat, odhaduji v horizontu 2-5ti let, že fyzické peníze - bankovky a mince - budou minimáln? za "velkou louží" a v Evrop? zrušeny. Proto i nástup Eura. P?epo?ítávání kurzů, by byla p?íliš velká zát?ž pro servery.

Ješt? k tomu co kupujete... bulvár? TV-program? magazín pro ženy, muže? jak zhubnout? Výborn?! Jste manipulovatelní... nakupujete cigarety, alkohol... výborn?! Jste vydíratelní! Hledáte práci, půj?ky? Výborn?! Nebude s Vámi problém... Ale nechci nikoho strašit. Jsem jen programátor a vím, jaké jsou možnosti dnešní výpo?etní techniky.

Znáte staré úsloví "chléb a hry"? Dnes by se dalo pojmenovat "N?co k jídlu, hodn? starostí a TV". Aférami slavných a politiků se dá vyp?stovat apatie k tomu, kdo a jak nám vládne. Vždyť "stejn? je jedno, koho zvolíme, všichni mají máslo na hlav?, a já sám, nic nezm?ním"...

Je slune?ní nebo v?trná energie ekologická? Ano je, státy a "státní kasy" by Vás m?ly podpo?it, že nezat?žujete životní prost?edí. Místo toho asi zaplatíte za jeden solární panel tolik, že se Vám investice vrátí n?kdy v důchodu, tedy - pokud se ho dožijete. Od ?íjna, n?kde už i od zá?í jsme "bombardováni" nabídkami dárků pod strome?ek, ale máme ?as na své blízké? Trávíme ?as s nimi, máme ?as na rodinu, p?átele, nebo tr?íme n?kde v práci, ve?er ?ekneme d?tem ahoj, a jdeme unaveni spát? Položili jste si n?kdy otázku, komu a ?emu to vyhovuje?

Asi ano:) jinak by jste ne?etli na t?chto stránkách... Všimli jste si, že v tomto roce - 2006, se po?et stránek o duchovnu, o budoucnosti, a podobných, asi zdvacetinásobnil !? P?ibývá mi "konkurence", ale velmi mne to t?ší... Navíc díky znalosti n?m?iny i dalších jazyků, mohu surfovat a porovnávat i s ne?eskými weby a... p?estože i jinde se takovéto stránky množí, u nás docela vedeme. A z toho mám velkou radost. ?as se zrychluje, události se množí, a "osvícení" lidí - ?íkejme rad?ji - pochopení sv?ta, narůstá stejn?, jako negativní vlivy. Položme si spole?n? otázku, kde jsme byli v chápání důležitých v?cí p?ed 5ti lety? Nevím kde Vy... Já byl "úsp?šný programátor" který se vrací ze sv?ta domů, a plácal se n?kde v prostoru mezi ateismem, láskou k bližnímu, pár stránkami bible, minimu informací o koránu, a stejn? tak o východních náboženstvích, a n?co malinko o ?akrách apod.... Mimo vrozenou morální výbavu, shodující se nev?domky(?) s desaterem!!! (které, a? nerad, sem tam poruším) jsem nev?d?l tém?? NIC.

Zkuste si neovlivn?n? vzpomenout na Váš žeb?í?ek hodnot z Vašeho d?tství, jak jste vnímali maminku, tatínka, sourozence, sousedy... ?ekali jste od nich "nepravost"...?

Není náhodou Láska a Dův?ra ke každému Stvo?ení kolem Vás ta první?

Zkusme si zahrát na chvíli jednu hru. Že každý ?lov?k p?ichází na tento sv?t, jako žá?ek do školy, ro?ník po ro?níku - inkarnace po inkarnaci - s rozhodnutím, zakon?it ro?ník - život, s co nejlepším výsledkem. Cht?li jste původn? vyjít s každým? nebo: P?ejete si, spojit se s "?áblem" a na úkor jiných "vyhrát" ? NE ! To si nep?eje žádná bytost. Neberte to doslovn?... Berte to dle srdce, doopravdy. Nemáte rádi svého šéfa, protože to je blbec a vůl? Opravdu? Nemá náhodou také d?ti, rodinu, a necht?l by možná rad?ji jen na dovolenou k mo?i? Nebylo by mu milejší, kdyby pod?ízení fungovali sami? Co kdyby jste ho ráno "odzbrojili" úsm?vem? Nemyslím "podlézat", ale brát ho jako ?lov?ka a sebe sama... P?edstavte si vždy, sebe na míst? toho druhého. Co by jste ud?lali, a co by jste si p?áli aby ud?lal na Vašem míst? on...

Nechápe to? Žije jen materialisticky? Pošlete mu odkaz na "duchovní" stránky. Nepochopil? Asi nenastal ješt? jeho ?as. Neodsuzujme, nelitujme, nenadávejme. P?ejme si, aby i on pochopil pravé hodnoty, a dokázal se vcícit do nás.

Nemůžeme všichni zab?hnout 100m za 10s. Můžeme na to být hrdí, mít radost, ale není důvod, z toho zpychnout. Jedna vlaštovka jaro ned?lá, a 10 lidí nepohne Zemí. Ale když pochopí Lásku k bližnímu každý druhý... budeme mít všichni p?íjemn?jší život, lepší...

P?eji všem krásné svátky, a co nej-Lepší rok 2007.
Váš, Jokanaan

Zdroj: Jokanaan