Zvýšení vibrace p?ed rokem 2012. Díl 1
Napsal / Vložil Jokanaan dne 05.02.2007 19:56:24

Zvýšení vibrace p?ed rokem 2012. Díl 1

Již n?kolik let jist? pozorujete, že se lidé kolem vás a asi i vy m?níte. Stále více lidí se za?íná zajímat o horoskopy, Tarot, Reiki, duchovno jako takové, ale i o ochranu p?írody, vegetariánství, nebo o UFO. Že se zvyšuje naše CITLIVOST. Všechno toto jsou p?íznaky transformace Zem? a nás. P?echod na vyšší vibraci již postupn? probíhá. Lidstvo za?íná hledat smysl Života, Cíl a Cestu.

V?dom? ?i nev?dom? se u?íme všichni poslouchat "náš vnit?ní hlas", naše Nadv?domí, u?íme se chápat p?íznaky, jsme zmítáni emocemi zápornými a kladnými, - jak bojuje naše Ego s naším Srdí?kem. Máme mnohem v?tší pot?ebu rozd?lit se o naše emoce a v?d?ní. V polovin? roku 2006 došlo k vyššímu posunu nahoru, a to se projevilo nap?íklad nárůstem internetových stránek, v?nujících se t?mto tématům.

Jsme CITLIV?JŠ?... P?ichází vám slzy Radosti nebo Soucít?ní? Nebra?te se tomu. Je to p?íznak, že Vás prostupuje Boží Láska. Soucít?ní není lítost ani soucit, je to napojování na Jednotu, ze které jsme původn? všichni vyšli. A také, kam se máme vrátit.

Rozšířené Aktuality

Zvýšení vibrace p?ed rokem 2012. Díl 1

Již n?kolik let jist? pozorujete, že se lidé kolem vás a asi i vy m?níte. Stále více lidí se za?íná zajímat o horoskopy, Tarot, Reiki, duchovno jako takové, ale i o ochranu p?írody, vegetariánství, nebo o UFO. Že se zvyšuje naše CITLIVOST. Všechno toto jsou p?íznaky transformace Zem? a nás. P?echod na vyšší vibraci již postupn? probíhá. Lidstvo za?íná hledat smysl Života, Cíl a Cestu.

V?dom? ?i nev?dom? se u?íme všichni poslouchat "náš vnit?ní hlas", naše Nadv?domí, u?íme se chápat p?íznaky, jsme zmítáni emocemi zápornými a kladnými, - jak bojuje naše Ego s naším Srdí?kem. Máme mnohem v?tší pot?ebu rozd?lit se o naše emoce a v?d?ní. V polovin? roku 2006 došlo k vyššímu posunu nahoru, a to se projevilo nap?íklad nárůstem internetových stránek, v?nujících se t?mto tématům.

Jsme CITLIV?JŠ?... P?ichází vám slzy Radosti nebo Soucít?ní? Nebra?te se tomu. Je to p?íznak, že Vás prostupuje Boží Láska. Soucít?ní není lítost ani soucit, je to napojování na Jednotu, ze které jsme původn? všichni vyšli. A také, kam se máme vrátit.

Naše Mati?ka Zem? se nesnaží lidstvo zahubit! Hurikány, tornády, záplavami... Nesnaží se nás zbavit jako nemoci...! Snaží se jen probudit necitlivé, nechápající, jednoduše ?e?eno ty, kte?í zůstávají u svého Ega, a odmítají vyrovnat své vibrace na vibrace její, které se postupn? zvyšují. Ona je naše Mati?ka Zem?, která chce zachránit všechny své D?ti. Stejn? jako OtecNáš, se nás snaží pomocí problémů p?ivést na správnou cestu.

Tvrzení, že p?írodní katastrofy způsobuje zne?išt?ní ovzduší je polopravda, odvád?jící od skute?ného důvodu a skute?ného ?ešení. Mati?ka Zem? (p?íroda) si b?hem 100 let poradí hrav? i s železobetonem. Ale chce cítit naši Lásku.

Všimli jste si, nebo sami zažili, že i ateisté, ve chvíli kdy je jim nejhů?e, za?ínají zoufale volat Boha? Ale když se jim da?í dob?e, nemají tu pot?ebu? Velice krásn? to vyjad?uje píse? Honzy Nedv?da "Lék".

Dovolím si zde ocitovat text:

Když Duše má Bloudí, neví Kudy se dát,
uvnit? cosi mne svírá, jak Žíze? a Hlad.

Dlan? obracím Vzhůru, a nechám se vést,
jak Pastý?em Stádo, p?es kamení cest.

Tak když je mi nejhů?, nejsem nikdy sám,
do Jeho rukou, Kroky svý dám.

A Bolesti slábnou, ON je Síla a Lék,
na moji Slabost, Plá? a Vztek.

Ale když všechno se da?í, v Duši kvete mi sad,
a št?stím jen ho?ím, pry? Žíze? je, Hlad...

Tak z Cesty svý scházím, chci sta?it si Sám,
na JEHO Lásku, ...zapomínám.


Troufám si tvrdit, že text této nádherné písn? obdržel Honza od N?J, aby nám ho p?edal.

Stejn? tak, jako já dostávám texty ?láne?ků pro Vás. ?láne?ky "nevymýšlím", p?ichází mi samy, tak jak p?icházela krásná hudba velkým Mistrům hudby- skladatelům, aby naplnili naše Srdce Krásou. Naše duši?ky, uzam?ené ve trojrozm?rných t?lech sta?í naladit, jako p?ijíma?. Vysílání je TU!

Navyšování naší vibrace, a její harmonizace s Jednotou je důležité pro nás všechny. Je to nalad?ní mnoha strun, jednoho nástroje- jednoho každého z nás, i nás- lidstva, jako celku.

Chci to sd?lit co NEJsrozumiteln?ji, a to se dá pouze p?irovnáním. P?irovnáním k obrovskému orchestru, kde každý z nás je hudebníkem se svým nástrojem. Každý nástroj je t?eba naladit, a to do stejné tóniny. Vzpomínáte na Babylon a "zmatení jazyků" ? Ten pán, co hrál kdysi "první housle" si myslel, že umí dirigovat lépe, než P?N dirigent...

Pánové a Dámy, nala?me si kone?n? nástroje... SL?VA! P?N dirigent se vrací! budeme zase hrát pro radost...
(Ale nelze ?ekat, že lad?ní ud?lá n?kdo za nás...)

P?kný den, plný Sluní?ka a Lásky Vám všem p?eje Jokanaan


Zdroj: Jokanaan