Co se stane 21.12.2012 - díl druhý...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 07.02.2007 15:50:26

V prvním ?lánku jsem nabídl p?ehled názorů posbíraných na internetu.
Dnes 7.2.2oo7 ... Vám chci nabídnout pohled "můj"...
Co se stane 21.12.2012 ? O tom rozhodujeme... Vy-p?átelé And?lé, Ty-"náhodný" ?tená?i, Vy-všichni lidé této planety...

?asto slýchám od lidí: "Lidé jsou zlí, bezohlední, agresivní, sobe?tí...
Nebo: "Sv?t je špatný, zkažený... vládnou mu jen peníze a boj o moc...
Máte i Vy, stále nebo ob?as tento dojem?

Chci Vám dnes vysv?tlit, že to NEN? PRAVDA.

Rozšířené Aktuality

V prvním ?lánku jsem nabídl p?ehled názorů posbíraných na internetu.
Dnes 7.2.2oo7 ... Vám chci nabídnout pohled "můj"...
Co se stane 21.12.2012 ? O tom rozhodujeme... Vy-p?átelé And?lé, Ty-"náhodný" ?tená?i, Vy-všichni lidé této planety...

?asto slýchám od lidí: "Lidé jsou zlí, bezohlední, agresivní, sobe?tí...
Nebo: "Sv?t je špatný, zkažený... vládnou mu jen peníze a boj o moc...
Máte i Vy, stále nebo ob?as tento dojem?

Chci Vám dnes vysv?tlit, že to NEN? PRAVDA.

Nikdo není od narození zlý. Všichni jsme Boží stvo?ení, s úkolem p?ijímat a rozdávat Lásku.

Když dít? "zlobí", je "hyperaktivní" - je zlé? NE. Chce na sebe upozornit, pociťuje pot?ebu více Lásky, a snaží se N?JAK si Lásku vynutit. Vy?eší se jeho "zlobení" "pohlavkem" nebo milým slovem ?
"Zlobení" je volání o Pomoc a o Lásku...

Kdysi se vsadil jeden panovník s jedním vysokým zástupcem církve. Založili klášter - útulek pro sirotky. Platila v n?m zvláštní pravidla. Ti co se o d?ti starali, jim m?li zajistit dostatek jídla, oble?ení, teplo, ale nesm?li na d?ti mluvit, usmát se na n?... D?tem byla odep?ena jakákoliv forma Lásky. Sázka skon?ila jednozna?n?. Všechny d?ti zem?ely d?íve, než se dostaly do puberty.

Život bez Lásky NEN? možný. Jen Láska=št?stí je ŽIVOT... vše jiné je Živo?ení.

Pocit nedostatku Lásky je původcem všeho zlého. Každý kdo tento pocit má, hledá náhradu. N?kdo hodn? pen?z, n?kdo moc nad jinými, n?kdo slávu, n?kdo partu, sdružení, sektu, mafii, n?kdo drogy... ale NIC NIKOMU doopravdy Lásku=št?stí nenahradí. Ne trvale. Může najít chvilkové zadostiu?in?ní, opojení, nazvat to lze různ?. Vše vede ke smrti fyzické i duchovní.
Proto Ježíš ?íkal; Jediná cesta vede skrze mne.

Když životní partner "zlobí", je "nev?rný" - je zlý? NE. Chce na sebe upozornit, pociťuje pot?ebu více Lásky, a snaží se N?JAK si Lásku vynutit. Vy?eší se jeho "zlobení" "rozchodem" nebo milým slovem ?
"Zlobení" je volání o Pomoc a o Lásku...

Když soused "zlobí", je "záke?ný" - je zlý? NE. Chce na sebe upozornit, pociťuje pot?ebu více Lásky, a snaží se N?JAK si Lásku vynutit. Vy?eší se jeho "zlobení" "žalobou" nebo milým slovem ?
"Zlobení" je volání o Pomoc a o Lásku...

NEdostatek Lásky=št?stí ?iní ?lov?ka NEšťastným a proto nás lidé "zlobí"...
NEdostatek Lásky=št?stí ?iní Zemi NEšťastnou a proto nás Zem? "zlobí"...
NEdostatek Lásky=št?stí ?iní Boha NEšťastným a proto nás Bůh "zlobí"...

Ježíš se dle Jana21,15-18 ptal 3x Šimona Petra: "Pet?e, miluješ mne?"
Pro? se ptal 3x ???

Více písmenek myslím není t?eba.


Sv?t je krásný, je ho jen t?eba naplnit Láskou.


A jak to vše souvisí s rokem 2012 a mayským kalendá?em? Odpov?? je ve Zjevení Jana. ?eká nás "boj" mezi p?ívrženci stávajícího stavu, kte?í budou bránit svůj blahobyt a moc, (první zran?né zví?e) hlasateli nového sv?tového po?ádku (druhé zví?e) a ...

Co se stane 21.12.2012 ? O tom rozhodujeme... Vy-p?átelé And?lé, Ty-"náhodný" ?tená?i, Vy-všichni lidé této planety...


P?kný den, plný ŽIVOTaD?Rné Lásky Vám všem p?eje Jokanaan


Zdroj: Ježíš Z písmenek do slov poskládal: Jokanaan