Znovuzrození p?ed rokem 2012...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 23.02.2007 00:15:15

Zm?na nebo p?idání jména m?ní "osud"...

Pamatujete si, jak Ježíš vybíral 12 apoštolů? Vybral si rybá?e Šimona, a pojmenoval ho Petr... (Jan 1,41-42) Položili jste si n?kdy otázku PRO? ?! Pro? mu zm?nil jméno? Jenže vlastn? nezm?nil, ale p?idal ! Oslovuje ho Šimone Pet?e. Souvisí to se dv?ma aspekty. Zaprvé, je to numerologie. To, ?emu n?kdy ?íkáme osud, je v numerologii ur?ováno výpo?tem z našeho jména. Ne, z data narození! P?idáním druhého, takzvaného k?estního jména, zm?níme v?tšinou výsledek v numerologii - náš osud.

Druhý aspekt je ješt? důležit?jší. P?ijetím dalšího jména, ukon?ujeme ...

Rozšířené Aktuality

Zm?na nebo p?idání jména m?ní "osud"...

Pamatujete si, jak Ježíš vybíral 12 apoštolů? Vybral si rybá?e Šimona, a pojmenoval ho Petr... (Jan 1,41-42) Položili jste si n?kdy otázku PRO? ?! Pro? mu zm?nil jméno? Jenže vlastn? nezm?nil, ale p?idal ! Oslovuje ho Šimone Pet?e. Souvisí to se dv?ma aspekty. Zaprvé, je to numerologie. To, ?emu n?kdy ?íkáme osud, je v numerologii ur?ováno výpo?tem z našeho jména. Ne, z data narození! P?idáním druhého, takzvaného k?estního jména, zm?níme v?tšinou výsledek v numerologii - náš osud.

Druhý aspekt je ješt? důležit?jší. P?ijetím dalšího jména, ukon?ujeme jednu ?ást našeho života, jedno poslání a za?ínáme novou ?ást našeho života a p?ijímáme nové poslání. Tento "k?est" je "znovuzrození"... bez průchodu smrtí a narozením. K?estem prošel i Ježíš, p?ibližn? ve t?icátém roce svého života. Nechal se pok?tít Janem K?titelem, a,... až od tohoto okamžiku vlastn? za?al naplno působit. Až poté si vybral 12 apoštolů.

P?ijmeme-li, jako fakt, že vše, co ke svému poslání pot?ebujeme, dostáváme, (i když n?kdy dosti skryt?) zm?ní se i naše "vedení vyššími silami" dle našeho nového poslání... Za?neme dostávat nové - jiné nápov?dy, myšlenky, a pomoc, abychom naše nové poslání úsp?šn? splnili. Nové jméno je klí?ek k nové - jiné schránce s úkolem a návody. ;)

Průvodním zjevem této zm?ny jsou ?asto velké zm?ny v život?. Zm?na stylu života, zm?na práce, partnera, zm?na p?ístupu k radostem a starostem, nebo zm?na chování k ostatním lidem, zm?na stravování a podobn?. Vzhledem ke zvyšujícím se vibracím, bývají tyto zm?ny k "lepšímu", i když to tak nemusí na první pohled vypadat. Jak nám, tak hlavn? našemu okolí, které v první chvíli nejspíše doslova nechápe, co se to d?je.

Významným aspektem je také to, že pokud si p?idáme (a za?neme je užívat) své další jméno, ne my sami svým EGEM, ale protože "nám p?ijde vnit?ím hlasem", tak i všechny zm?ny s tím spojené, nesouvisí s naším egem, ale p?icházejí jako DAR, za "vyslyšení hlasu". Zm?ny p?ijdou jako odm?na, můžeme se ze dne na den zbavit závislostí, najít vnit?ní vyrovnanost, nadhled, nebo se ne?ekan? uzdravit i z nevylé?itelné" nemoci.

N?kdy slýchám názor, že internet je špatný, protože je to ?áblovo dílo. Nemyslím si to. Nic není jen špatné... Díky e-mailovým adresám, nickům v komunika?ních programech, p?ibývá "p?ezdívek" - druhých jmen, a ty si můžeme vybrat. Záleží jen na nás, využijeme-li to k našemu růstu, a ke znovuzrození, jako lepší bytosti.

P?kný den Vám všem, p?eje Jokanaan


Zdroj: Jokanaan

PS: Návodů jak spo?ítat ?íslo osudu je v knihách i na internetu mnoho.

Doporu?uji knihu Linda Goodmanns Stars Signs , nebo-li
Hv?zdná znamení, autorka: Linda Goodman