O vod? a potrav?...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 07.03.2007 12:33:25

Pokud se na tohle téma podíváme fyziologicky, je to zjednodušen? takto:
Lidské t?lo se skládá z bun?k, které, stejn? jako my, pot?ebují ke svému životu p?ijímat pot?ebné látky - živiny, a vylu?ovat odpadové látky - škodliviny. To, co umož?uje p?íjem a výdej - proces látkové vým?ny je - voda.

Bu?ky našeho t?la p?i vylu?ování ztrácí i vodu, a... snižují se jejich vibrace! Toto se projevuje pocitem únavy a žízn?. T?lo si ?íká o dodání tekutin. Jenže my se vlastn? skoro celý život u?íme, tuto ?e? t?la neposlouchat.Rozšířené Aktuality

Pokud se na tohle téma podíváme fyziologicky, je to zjednodušen? takto:
Lidské t?lo se skládá z bun?k, které, stejn? jako my, pot?ebují ke svému životu p?ijímat pot?ebné látky - živiny, a vylu?ovat odpadové látky - škodliviny. To, co umož?uje p?íjem a výdej - proces látkové vým?ny je - voda.

Bu?ky našeho t?la p?i vylu?ování ztrácí i vodu, a... snižují se jejich vibrace! Toto se projevuje pocitem únavy a žízn?. T?lo si ?íká o dodání tekutin. Jenže my se vlastn? skoro celý život u?íme, tuto ?e? t?la neposlouchat. Protože trávíme ?as ve škole, v práci, a p?estávka bude až... tak neustále trénujeme potla?ování t?chto pot?eb t?la. My už to ani nevnímáme, ale naše bu?ky žízní a trpí... P?i nedostatku vody se nemohou zbavit škodlivin, stárnou a odumírají rychleji. A v trpícím t?le se snižují i vibrace Duše. Mám rád kávu, ?aj, i jiné nápoje, ale bu?ky pot?ebují hlavn? ŽivotaDárnou ?istou vodu. U?te se naslouchat vašemu t?lu, a dejte mu vodu, vždy když si o ni ?ekne... Káva je dobrá k relaxa?nímu posezení, ale vodu bu?kám nedodá (působí mo?opudn?...) a proto žíze? nezažene.

V mnoha pohádkách, se mluví o "živé vod?", v n?kterých i o "mrtvé". Já tu živou vodu opravdu cítil nap?íklad u lesního pramene "Pohádky máje", - Helen?iny studánky. Bohužel, je nám p?evážn? nabízena voda fluorovaná, chlorovaná, ve studnách je ?asto s pesticidy, dusi?nany... To je opravdu spíše voda "mrtvá".

Podobné je to i s naší stravou, a živinami pro naše t?lní bu?ky. Pot?ebují energii = cukry a tuky, vitamíny, minerály a stopové prvky, plus vlákninu. Vše ostatní je pouze balast, napomáhající napln?ní žaludku a trávení. Prakticky nepot?ebujeme velké množství potravy, pot?ebujeme všechny důležité složky ve správném pom?ru a... podle toho co pot?ebují naše bu?ky.

Dodáme-li t?lu dostatek, nebo i nadbytek potravy, ale s nedostatkem n?jakého žádaného prvku, t?lo si i nadále "?íká" o další potravu!

( Máme nadále na n?co chuť... Velmi dob?e to znají hlavn? t?hotné ženy, protože v t?hotenství je tato "chuť" na všechny pot?ebné látky zesílena hormonáln? působením žlutého t?líska. Jde o zajišt?ní správného vývoje plodu. )

Dá se doslova ?íci, že n?kte?í lidé s nadváhou, dodávají t?lu nadbytek živin, protože jejich bu?ky z nedostatku n??eho, doslova stále "hladoví"... Bu?ky ovšem nemusí strádat jen nedostatkem živin a vody. T?lo ovliv?uje ducha, a duše t?lo.

Jestliže je ?lov?k ve stresu, p?enáší se stres-snížené vibrace na t?lo, tedy na jednotlivé bu?ky. Ty potom trpí stejn?, jako když jim chybí n?co fyziologicky. A žádají p?ísun živin, který ovšem ne?eší ten pravý důvod...

P?kný den Vám p?eje Jokanaan


Zdroj: Jokanaan