Pro? TADY a TE??
Napsal / Vložil Jokanaan dne 15.03.2007 13:00:17

Ve spoust? knihách - i v Bibli se zdůraz?uje že máme žít Tady a Te?.
Co je minulost, p?ítomnost a budoucnost? P?ítomnost je tém?? hmatatelná, tu prožíváme...

Ale co je minulost? Vzpomínky? Můžeme se na naše vzpomínky spolehnout, že jsou PRAVDA?
P?edstavme si, že náš mozek, a pam?ťové dráhy - vzpomínky, jsou druhotná pam?ťová RAM-p?episovatelná pam?ť... jako u po?íta?e... co se d?je v našem "spánku"... sníme? n?kdy velice opravdov?... nebo je nám p?episována naše pam?ť co bylo? P?edstavme si situaci, kdy náš šéf, majitel velké úsp?šné firmy - bude mu p?epsána jeho pam?ť ve spánku, že je naším zahradníkem. A my, jsme T?M majitelem firmy. A samoz?ejm? veškeré pam?ti lidí, s tím souvisejících... spolupracovníci, naši partne?i. Tato informace je v Akaši, a z té ?erpáme v?dom?, ?i nev?domky všichni. Co se stane?...

Rozšířené Aktuality

Ve spoust? knihách - i v Bibli se zdůraz?uje že máme žít Tady a Te?.
Co je minulost, p?ítomnost a budoucnost? P?ítomnost je tém?? hmatatelná, tu prožíváme...

Ale co je minulost? Vzpomínky? Můžeme se na naše vzpomínky spolehnout, že jsou PRAVDA?
P?edstavme si, že náš mozek, a pam?ťové dráhy - vzpomínky, jsou druhotná pam?ťová RAM-p?episovatelná pam?ť... jako u po?íta?e... co se d?je v našem "spánku"... sníme? n?kdy velice opravdov?... nebo je nám p?episována naše pam?ť co bylo? P?edstavme si situaci, kdy náš šéf, majitel velké úsp?šné firmy - bude mu p?epsána jeho pam?ť ve spánku, že je naším zahradníkem. A my, jsme T?M majitelem firmy. A samoz?ejm? veškeré pam?ti lidí, s tím souvisejících... spolupracovníci, naši partne?i. Tato informace je v Akaši, a z té ?erpáme v?dom?, ?i nev?domky všichni. Co se stane?... Vy půjdete co-by šéf firmy ?ešit schůzku se zahrani?ním partnerem firmy, zatímco, vlastn? původní majitel, si oblékne montérky, a půjde do "práce" st?íhat Vaše ke?e... Rozpozná kdokoliv n?jakou zm?nu? NE! Pokud bude jejich pam?ť p?epsána, je vše,... v absolutím po?ádku...

Ve spoust? filmů, naleznete n?co podobného, že zm?nou p?ítomnosti se m?ní budoucnost... m?ní se výsledky sportovních utkání, a podobn?... Jenže zm?nou vnímání minulosti, lze m?nit sou?asnost...! Máte v pam?ti že jste "Outsider"- ten na pokraji spole?nosti... nebo ten který je vždy na vrcholu? Tím se m?ní Váš postoj k p?ítomnosti... Tím se m?ní Vaše Sebev?domí... Pokud ?erpáte "víru" že ?lov?k nemůže létat, v??íte, že nemůže, v pam?ti je uloženo že toho nejste schopni, ale pokud tam bude, že je to b?žná v?c, tak uv??íte, a ono to jde... a tenhle ?as se blíží mílovými kroky!!! Jenže to nefunguje tak, jak my bychom si p?áli... Pomyslíte si, když uvidíte travnatou louku, jak krásné by bylo, se po ní procházet bez bot, jen tak, bosý-bosá... tak jako v d?tství..., jenže Vy si nezujete boty, a neud?láte to, ale boty Vám budou ukradeny, a Vy se musíte dostat domů jen v ponožkách... To je nep?íjemná stránka Vašeho p?ání, které je spln?no- Takhle jsi to cht?l? ?loví?ku? N?kdy může dojít k NePorozumn?ní, ale funguje to.

A co je budoucnost? Strach z Konce Sv?ta, Katastrof? Nebo dle Zjevení Jana? Nebo Na-Nebe-Vzetí? To si rozhodujeme každý sám - a každý nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní kolem nás!!!
Co p?ejete Sob??! A co p?ejete druhým?! Chcete žít v míru, každý d?lat to, co sám umí nejlépe? Chcete se rvát o penízky- barevné papírky, nebo jste ochotni d?lat co Vás baví, protože to umíte lépe než jiní, ud?lat to z radosti. Vám to trvá 2 minuty, a druhý by se s tím trápil 2 hodiny... Nebo dva dny. Každý máme n?jaký jedine?ný TALENT! Každý jsme pro n?co ur?eni... dokážeme to dát ve prosp?ch t?ch ostatních JEN TAK? Zadarmo? Pro vlastní dobrý pocit? ANO* Dokážete to i Vy? Protože lepší plat, nedostanete nikde na sv?t?...

Není ZLO, a není trest! Vše je jen usm?r?ování, a... uvád?ní na správnou cestu...

Je jen jediný zam?stnavatel, který vše ocení... a je spravedlivý. Na toho nikdy nezapome?te.

Bre?ím št?stím, že mi byly nadiktovány tato sloví?ka.

P?kný den, Vám všem, p?eje Jokanaan


Zdroj: Jokanaan

Ilustrace BoFi http://www.bofka.wz.cz