Duše je vaše zahrádka
Napsal / Vložil Jokanaan dne 16.03.2007 13:41:36

Jak Naho?e, tak i Dole... Dle toho, na jaké vibrace naladíte své t?lo a svou duši, (a jedno ovliv?uje druhé) dostanete p?ístup k informacím, které odpovídají Vaší vysp?losti.

S ur?itou vibrací se rodíme, je ur?ena naším úkolem zde, a vyvíjí se, ovliv?ována naším okolím, naším myšlením a chováním. Můžeme ji zvyšovat-vylepšovat, nebo také v?dom? ?i nev?dom? srazit dolů. Nap?íklad naše strava ovliv?uje prvo?ad? naše t?lo a jeho zdraví, a druho?ad? i duši. A naopak, vibrace naší duše, ovliv?uje zdraví t?la. Životem ve stresu, pod vlivem negativních zpráv z médií, špatnou ŽivotaSprávou si můžeme vyvolat "nevylé?itelnou" nemoc. Ve chvíli, kdy nám "doktor" oznámí, že máme poslední m?síce života, máme 2 možnosti. Bu?to to vzdát, upadnout do SebeLítosti, a p?ijmout konec... Nebo odmítnout, za?ít Ž?T TADY a TE?, vnímat krásu p?írody, sv?ta, rozdávat Lásku druhým, svůj nadhled nad "v?cí" a potom najednou zjistit, že žádná nemoc není...!

Rozšířené Aktuality

Jak Naho?e, tak i Dole... Dle toho, na jaké vibrace naladíte své t?lo a svou duši, (a jedno ovliv?uje druhé) dostanete p?ístup k informacím, které odpovídají Vaší vysp?losti.

S ur?itou vibrací se rodíme, je ur?ena naším úkolem zde, a vyvíjí se, ovliv?ována naším okolím, naším myšlením a chováním. Můžeme ji zvyšovat-vylepšovat, nebo také v?dom? ?i nev?dom? srazit dolů. Nap?íklad naše strava ovliv?uje prvo?ad? naše t?lo a jeho zdraví, a druho?ad? i duši. A naopak, vibrace naší duše, ovliv?uje zdraví t?la. Životem ve stresu, pod vlivem negativních zpráv z médií, špatnou ŽivotaSprávou si můžeme vyvolat "nevylé?itelnou" nemoc. Ve chvíli, kdy nám "doktor" oznámí, že máme poslední m?síce života, máme 2 možnosti. Bu?to to vzdát, upadnout do SebeLítosti, a p?ijmout konec... Nebo odmítnout, za?ít Ž?T TADY a TE?, vnímat krásu p?írody, sv?ta, rozdávat Lásku druhým, svůj nadhled nad "v?cí" a potom najednou zjistit, že žádná nemoc není...!

Ježíš uzdravoval, ale nikdy ne?ekl, "...te? jsem t? udravil". ?íkal: "Víra Tvá T? uzdravila"...
Když se ho Apoštolové ptali, "Pane, ?íkáš, že máme jít a kázat lidem, ale co jim máme hlásat"? On jim odpov?d?l: "O to se nestarejte, budete osvíceni, a ve chvíli, když p?edstoupíte p?ed dav, Bůh bude sám hovo?it Vašimi ústy". Znamená to... Ve chvíli, kdy se rozhodnete konat pro druhé, vše pot?ebné vám bude dodáno...

Myšlenky mají tvo?ivou MOC. To není šarlatánství, ale fakt. K tomuto jsou zneužívána media, aby ovlivnily myšlení lidí a lidstva. Nap?íklad Strachem z nezam?stnanosti - odvád?ním lidí od duchovna a Lásky. Strachem z kriminality - lidé si sami ?eknou o kamery v budovách i na ulicích, nebo o zvýšení pravomocí a po?tu policistů. Strachem z terorizmu - budou schváleny vyšší rozpo?ty na "ochranu" proti n?mu a zbrojení... Strachem o zdraví - zprávy o AIDS, ch?ipkách, klíšťatech. A tak dále. Toto jsou praktiky Mocných-nemocných.

Existuje Informa?ní pole Zem?, z kterého ?erpáme informace, ale i kam každý své informace (a informaci o hodnot? naší vibrace) odesíláme. Pokud se informace do tohoto pole jednou dostane, zůstává tam, každému k dispozici. Proto dochází k "náhodám", že jeden patent je ohlášen více lidmi b?hem n?kolika dnů nebo i hodin. Známý je p?ípad vynálezu telefonu panem Bellem. P?edb?hl konkurenty o pouhé 2 hodiny. Ale netýká se to pouze lidí. Zajímavý p?íklad se stal i u ovcí. Jedna ovce v Anglii p?elstila elektrický ohradník tím, že se pod ním p?ekulila. Nejenže to nau?ila ostatní ovce stáda, ale b?hem asi t?í týdnů se objevila zpráva v Austrálii- na opa?né stran? Zem?koule, o stejném "ov?ím vynálezu"... Že by náhoda?

Ale abych byl p?esn?jší, veškeré informace jsou TAM již obsaženy. Jsou jen blokovány, nebo aktivovány, stejn? jako palivové ?lánky atomového reaktoru, nebo t?eba proces "ho?ení" našeho slunce. Op?t to souvisí s vibrací Zem? - kterou ovšem ovliv?ujeme my všichni, (a ona ovliv?uje nás) a s vibrací každého z nás... Proto má p?ístup k jiným informacím indián-lovec, a indián-šaman...

Blíží se rok 2012, a naše Zem? nám zvyšováním své vibrace napomáhá. P?ibývání p?írodních katastrof není trest, ale její snaha o naše probuzení a pochopení souvislostí.

Každý jsme hospodá?em své duši?ky- která je jako zahrádka. N?komu kvete a d?lá radost kolemjdoucím, jiná je vyprahlá.
Jak bude vypadat ta Vaše, až se p?ijde ON na ni kouknout?

P?kný den Vám všem, a p?íjemné "zahradni?ení" p?eje Jokanaan


Zdroj: Jokanaan