Vzkaz od šamana Ahatuu...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 31.03.2007 21:43:21

Milí ?tená?i, dnes musím psát, už je ?as, nechal jsem Vás ?ekat dlouho? moc se omlouvám t?m, kte?í chodí na mé stránky, a ?ekají co tam najdou nového, ale také se peru se životem? tady na Mati?ce Zemi, a pot?eboval jsem ?ešit n?které v?ci, abych mohl žít dál, a psát pro Vás?
Co je Majetek? Dům, zahrada, žena, muž, d?ti, peníze? NIC. NIC není náš majetek? Vše pat?í jen Bohu, a ON nám to bu? dá, nebo nedá? Máte ženu? muže? milujete ji/ho? Dob?e, ale není Váš majetek, proto žárlivost není důkaz Lásky, je to ??majetnický?? pohled?. Nejv?tší důkaz Lásky k tomu druhému, k té Vaší druhé polovin? je dát mu Svobodu- od Vás i na ?as t?eba odejít?. nepíši te? o sob?, ale už jsem si to také prožil p?ed lety.

Rozšířené Aktuality

Milí ?tená?i, dnes musím psát, už je ?as, nechal jsem Vás ?ekat dlouho? moc se omlouvám t?m, kte?í chodí na mé stránky, a ?ekají co tam najdou nového, ale také se peru se životem? tady na Mati?ce Zemi, a pot?eboval jsem ?ešit n?které v?ci, abych mohl žít dál, a psát pro Vás?
Co je Majetek? Dům, zahrada, žena, muž, d?ti, peníze? NIC. NIC není náš majetek? Vše pat?í jen Bohu, a ON nám to bu? dá, nebo nedá? Máte ženu? muže? milujete ji/ho? Dob?e, ale není Váš majetek, proto žárlivost není důkaz Lásky, je to ??majetnický?? pohled?. Nejv?tší důkaz Lásky k tomu druhému, k té Vaší druhé polovin? je dát mu Svobodu- od Vás i na ?as t?eba odejít?. nepíši te? o sob?, ale už jsem si to také prožil p?ed lety.
Píši o tom te?, protože se za?íná m?nit ?as vztahu k ??majetku??. N?co ??vlastnit?? v ráji nebylo? to si vymysleli lidé.
Musel jsem dnes za Šamanem od Amazonky, jak to d?lám, Vám n?kdy napíši. Pot?eboval jsem radu, kde d?lám J? chyby, a Vím že je d?lám?
Ani jsem nestihl vyslovit otázku, a ?ekl mi ML? !!!
Sed?li jsme u ohn?, sami dva, naproti sob? a NIC se ned?lo? jen mi podal dýmku?. potáhl jsem kou?e, a najednou jsem byl nahý? ??Vidíš? ?ekl mi??? vstaly mi vlasy na hlav?, chlupy na rukou, oblilo horko i chlad. ??TOTO je tvůj majetek. pat?í ti kus Zem?? Pat?í ti teplo Slunce? Pat?í ti síla v?tru? Nepat?í ti NIC?? . ??Vše je dar, od toho, kdo tvo?í, ale zůstává to Jeho, zase může odebrat, když bude chtít??. My jsme žili tak, že jsme si postavili týpí, tam kde jsme cht?li, na den, týden, ale p?išli bílí muži, a ?ekli: ??takto to nejde, musíte si zemi koupit, postavit plot, toto je tvoje, a toto tvoje??. Ale Náš Manitou, Váš Bůh dává všechno všem. Nic není tvoje , nic není moje, jsme oba nazí p?ed N?M. Dá ti ženu, d?ti, ale může ti je i vzít? Dá ti dům, peníze, ale může ti je b?hem okamžiku vzít. Dá ti zrak sluch, ale může ti je hned vzít. Nejbohatší je ten, kdo dá vše, protože ví, že to není jeho majetek, ale BOHA. Znám Vaši bibli, Ježíš je Bůh. ?íká to jasn?, kdo bude zachra?ovat život svůj, p?ijde o n?j. Kdo se života vzdá, ten najde život v??ný? to není o sebevražd?? CHRA?-Bůh , je to o uV?doM?ní?. Necht?j NIC, jen BOHA. A miluj Matku Zemi, prost?ednictvím jí, nám Bůh dává... vodu, jídlo, lásku k p?írod?? vše. Vrať se zp?t, do svého života, a nezapome? že jsi nahý..

Zdroj: šaman Ahatuu, do písmenek poskládal Jokanaan?