Láska je Sv?tlo...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 16.04.2007 10:05:41

Ilustrace BoFi http://www.bofka.wz.cz
Už n?kolikrát v život? jsem vid?l auru na lidech. Nepot?eboval jsem k tomu meditaci, ani jinou průpravu? sta?ilo se podívat t?eba na t?hotnou ženu, vyh?ívající se, usmívajíc na lavi?ce v parku na nám?stí?ku. Ruku položenou na vypouklém b?íšku, si broukala ??Písni?ku co mám tak rád??, a povídala si beze slov s novým ?istým životem v sob?. Byla šťastná,? a doslova zá?ila. M?la Zlato-bílou Auru, snad 3metry kolem sebe. Byla jako rozkvetlý strom, svítila doslova št?stím. Pochopil jsem v té chvíli že?:

Náš vesmír je kone?ný. Ale pravd?-podobn? je mnoho vesmírů.
Vesmír je živý organismus. Není to prázdno, a? pouze hmota? hv?zdy, planety z kamení ledu nebo plynů? Vše je živé a ??spolu-pracuje??, pulzuje? vydává a p?ijímá energii.

Bůh existuje. Bůh je živý. Je všude kolem nás. My jsme jeho sou?ástí.
Bůh, vesmír, Zem?, my, jsme JEDNO.

Rozšířené Aktuality

Už n?kolikrát v život? jsem vid?l auru na lidech. Nepot?eboval jsem k tomu meditaci, ani jinou průpravu? sta?ilo se podívat t?eba na t?hotnou ženu, vyh?ívající se, usmívajíc na lavi?ce v parku na nám?stí?ku. Ruku položenou na vypouklém b?íšku, si broukala ??Písni?ku co mám tak rád??, a povídala si beze slov s novým ?istým životem v sob?. Byla šťastná,? a doslova zá?ila. M?la Zlato-bílou Auru, snad 3metry kolem sebe. Byla jako rozkvetlý strom, svítila doslova št?stím. Pochopil jsem v té chvíli že?:

Náš vesmír je kone?ný. Ale pravd?-podobn? je mnoho vesmírů.
Vesmír je živý organismus. Není to prázdno, a? pouze hmota? hv?zdy, planety z kamení ledu nebo plynů? Vše je živé a ??spolu-pracuje??, pulzuje? vydává a p?ijímá energii.
Bůh existuje. Bůh je živý. Je všude kolem nás. My jsme jeho sou?ástí.
Bůh, vesmír, Zem?, my, jsme JEDNO.

Bůh je vesmír, galaxie jsou jeho orgány? Zem? je živá bu?ka, sou?ást jednoho jeho orgánu. Jak naho?e, tak dole. Jak ve velkém, tak v malém.
Je mnoho galaxií, je mnoho živých ?? obydlených planet - bun?k?
Lidská t?la jsou sou?ástí planety-bu?ky-Zem?. Recyklovatelné atomy. Nic více, a nic mén?.
Prach jsi, a v prach se obrátíš.

Zem? žije, stejn? jako bu?ka. Pot?ebuje ke svému životu energii. Tu ??fyzickou??, teplo a sv?tlo jí dodává ??atomový reaktor?? naše slunce. Tu duchovní energii jí posílá Bůh jako naše duše. Na Zemi vstupují po?etím do fyzických t?l.
Jsme ?istá energie. Máme tu s Láskou ??pracovat?? a žít? p?edat duchovní energii Boha, oživovat Zemi Láskou k Bohu a všemu živému. Milujte se a množte se. Nebylo ?e?eno: bojujte mezi sebou a berte si navzájem energii?

Nyní je období, asi 78000 let, mužského pricipu ?? vzájemného boje? toto období kon?í. Nastane ?as ženského principu, v lásce budovat domov. Neznamená to, že muži budou chodit v sukních, tak jako te? chodí ženy v kalhotách? ale to, že celá spole?nost na Zemi, za?ne fungovat na spolupráci, a Lásky dávání a Lásky p?ijímání? O tom je ženský princip. Muži by se tohoto nem?li bát, protože i oni p?išli na tuto Zemi, jako svítící semínko Lásky. Z Lásky zrozeni, a Lásku o?ekávající. Není mužné, stát s me?em v ?ele armády, navzájem se vraždících? k ?emu je to dobré? Mít v?tší území a moci více nabídnout? Muž má nabídnout své srdce? žádná žena nepot?ebuje hektary půdy? chce pohladit, mile oslovit? a obživu pro sebe, svou rodinu, své potomky? teplo, sv?tlo, DOMOV. Které to nesta?í, není Žena, ale žena fungující na mužském principu boje a majetku. A muži? Jste šťasn?jší, když n?koho dostanete do úzkých? Je to váš smysl života? Není vám lépe p?i sví?kách, s milovanou bytostí? Možná není, možná si to nedokážete p?iznat?

P?i po?etí jsme svítící jiskérky, jasná sv?týlka. Pracujeme pro naši Zemi. Píše se: Muž bude v potu tvá?e dolovat potravu, žena rodit v bolestech. To je naše práce, náš úkol. Ale obojí máme ?init s Láskou? Neztratit ji, a nenechat naše sv?tlo zhasnout. Kdo vyhasne, stane se materiálem, vhodným k recyklaci. Recyklace železa, znamená jeho p?etavení zase v železo. Zůstat zá?it Láskou, znamená být stále s Bohem, znát ??kámen mudrců??, ovládat transmutaci a zm?nit se ze železa ve zlato, a být cenn?jší.

Bu?ka se p?ed svým d?lením zat?ese, stejn? tak p?i vylou?ení nepot?ebného. Máyové pozorovali vesmír, a stav?li pyramidy, kde zasv?covali. Zjistili že vesmír je živý organizmus ?? Bůh, a spo?ítali, kdy dojde ke zm?n? naší Zem?-bu?ky. Může to nastat 21.12.2012, může to nastat za týden, nebo zítra. Ježíš slíbil že p?ijde podruhé. Bude tu, p?i p?em?n? Zem?. ?ekl: ??Nikdo, mimo našeho Otce nezná ten den, ani já ne??.

V Janov? proroctví zase stojí: ??P?ijde v noci, jako zlod?j, bu?te ostražití??. Co to znamená? Ježíš bude t?ídit, duše, na ??svítící?? ?? s Láskou v srdci, a ochotné pomáhat a spolupracovat? a na ??vyhaslé?? ?? ty které jsou znechucené sv?tem, lidmi, posuzují a odsuzují ostatní? Ty první duše totiž energii dávají okolí, ty druhé ji berou.

Bu?te napln?ni Láskou, nechte svítit Vaši Auru na metry? a zjistíte, že rok 2012 Vám nep?inese nic zlého? Když je mi Ouvej, vzpomenu si na tu mladou ženu, na její sv?týlko, na Život, který v ní kvete, a p?ináší nám sem Lásku?

Zdroj: Jokanaan

Ilustrace BoFi http://www.bofka.wz.cz
PS: I název ?lánku je vlastn? heslo mé milované sest?i?ky BoFinky......