Co se stane 21.12.2012 ? díl t?etí... Dimenze 4D a 5D
Napsal / Vložil Jokanaan dne 30.05.2007 20:53:10

Co se stane 21.12.2012 ? díl t?etí... Dimenze 4D a 5D

...aneb n?co o dimenzích. Různé zdroje, různé informace. N?kde se píše, že Zem? postoupí do 4té, n?kde že do 5té dimenze. N?kde dokonce, že ve druhé dimenzi = 2D žijí sk?ítkové a víly. Zem? a vesmír JSOU vícedimenzionální !... To jen my, v našem fyzickém t?le dokážeme vnímat náš 3D sv?t (3 na sebe kolmé osy) a nižší... 2D je plocha, (2 na sebe kolmé osy) tedy vše, co je nakresleno... 4D je sv?t astrálu. Je to sv?t p?írody a p?írodního moudra, který navšt?vují šamani, sv?t jemn?-hmotn?jší, který umož?uje p?em?nu ?lov?ka ve zví?e, strom, ?i kámen. Zde se dá mizet, znovuobjevovat, ?as má jiný rozm?r. Existuje zde, t?sn? vedle nás, můžeme do n?j vstoupit, ale pouze naše duše s astrálním t?lem, naše fyzické t?lo musíme nechat zde.

Rozšířené Aktuality

Co se stane 21.12.2012 ? díl t?etí... Dimenze 4D a 5D

...aneb n?co o dimenzích. Různé zdroje, různé informace. N?kde se píše, že Zem? postoupí do 4té, n?kde že do 5té dimenze. N?kde dokonce, že ve druhé dimenzi = 2D žijí sk?ítkové a víly. Zem? a vesmír JSOU vícedimenzionální !... To jen my, v našem fyzickém t?le dokážeme vnímat náš 3D sv?t (3 na sebe kolmé osy) a nižší... 2D je plocha, (2 na sebe kolmé osy) tedy vše, co je nakresleno... 4D je sv?t astrálu. Je to sv?t p?írody a p?írodního moudra, který navšt?vují šamani, sv?t jemn?-hmotn?jší, který umož?uje p?em?nu ?lov?ka ve zví?e, strom, ?i kámen. Zde se dá mizet, znovuobjevovat, ?as má jiný rozm?r. Existuje zde, t?sn? vedle nás, můžeme do n?j vstoupit, ale pouze naše duše s astrálním t?lem, naše fyzické t?lo musíme nechat zde.

Šaman ?íká: "Zem? půjde do 5té dimenze, ale lidé se rozd?lí... kdo pochopil, že Bůh=Láska je Sv?tlo, postoupí do 5D, Bible to popisuje, ve Zjevení Jana, proto Mayové ozna?ili 2012 jako konec ?asu, protože ?as, jak ho známe dnes, nebude. N?kte?í, kte?í jsou vázáni na materiálno, půjdou do astrálu=4D. V astrálu je sv?t jemn?hmotn?jší, ale neexistuje tam materiálno, a není tam Láska. Každý je tam odkázán pouze sám na sebe. Naše stavby, budovy se tam zmot?ují jen velmi omezen?, jen n?které, hodn? negativní. Lidé co jsou fixovaní na materiálno, a opovrhují Láskou, budou p?ipraveni o obojí, o to, na ?em jim záleží, i o to, o co nestojí... aby poznali, jakou má co hodnotu... Proto se n?které ?ásti astrálu ozna?ují jako "o?istec" nebo "peklo". Astrál je še?. Astrál je p?írodní Sv?t a Moudrost. Proto tam "chodí" šamani. Ale je to krutý sv?t. Sv?t nahoty, samoty a pravdy. Je to DNO, od kterého se dá odrazit do Pochopení a Lásky...

"Není to moc kruté?"

"Pro?? Každý si p?eci vybíráme voln? a svobodn?, co chceme..."

"A 5D? jaký je to sv?t?"

"A co chceš v?d?t? V každé tvé bu?ce je v?d?ní všeho... Je to sv?t, kde lev leží vedle beránka a nemluvn?te. Tam jde o zbavení se Ega. O spojení dvou polovin, zrušení duality, odevzdání své individuality ke spojení svého vyššího J?, vstoupení mezi And?ly, p?em?nu v ?istou Energii.. kde zase je možnost vstoupit do dimenze 7, odevzdat sebe-nás v celek. V "pouhé sv?tlo" a vrátit se do jakékoliv nižší dimenze pomáhat."

"Myslím, že jsem se do astrálu dostal n?kolikrát nev?domky, pro? mne tam chránili?"

"Protože jsi tam byl na návšt?v?, ne v?dom?, ne ze zv?davosti, ale pro pochopení. Když tam odejdeš za úkolem, ochránce mít nebudeš.

D?kuji...


Zdroj: Jokanaan