Ješua a Magdalena
Napsal / Vložil Lia dne 12.09.2007 18:05:28
Když spolu krá?eli ruku v ruce,
p?ed dvakrát tisíci lety zp?t,
v?d?li, že jejich Láska jednou,
zm?ní od základu celý sv?t.

Ješua u?il, Ona vid?la,
dopl?ovali jeden druhého.
Žádné tajnosti p?ed Ním nem?la,
milovala v n?m Boha živého.

Rozšířené Aktuality
Když spolu krá?eli ruku v ruce,
p?ed dvakrát tisíci lety zp?t,
v?d?li, že jejich Láska jednou,
zm?ní od základu celý sv?t.

Ješua u?il, Ona vid?la,
dopl?ovali jeden druhého.
Žádné tajnosti p?ed Ním nem?la,
milovala v n?m Boha živého.

V?d?la, že jejich spole?ný ?as
na Zemi nebude dlouhý.
Z lásky ve svatební komnat?,
vznikl syn z jejich touhy.

Ješt?, než p?išel tenkrát Jeho ?as,
kdy Židé vyk?ikli smutný ortel.
P?ibili ho na k?íž, neslyšíc hlas,
kódovaný lid to sám tak cht?l.

Byla nejmilejším Apoštolem,
p?edal jí Klí? od tajemství bytí.
Dv? ?istá srdce krá?ela s Bohem,
v??te mi, je to tak, já to cítím.

Ji jako Spasitele necht?li,
nepochopili její ženskou ?ást.
Oni dva nebyli rozd?leni,
to Satan cht?l tímto v??ící zmást.

Ješua byl Její polovinou,
miloval v ní všechny Ženy sv?ta.
Nikdy by nebyl šťastný s jinou,
bez Ní by nezažil šťastná léta.

Kdo to nepochopí práv? nyní,
kdy se blíží Jeho druhý p?íchod,
svůj p?íští osud si sám zaviní,
nenajde z Temnoty správný východ.

Díky Ní trp?l na k?íži mén?,
když myslel, že Otec opustil ho.
V?d?l, že zanechal zde své sém?,
jeho Rod po stovky let ví to.

Rodíme se znovu v generaci,
jež Jeho odkaz dá nyní Sv?tu.
Ta, která má v sou?asnosti práci,
ta, která Vám ?íká tuto v?tu.

Nenechte se z Jeho cesty svést,
naslouchejte srdci pozorn?ji.
S Ješuou p?ichází Magdalena,
Spasitelka sv?ta bude Vás vést.

Dv? srdce spojí mystická jména,
zvýší se v?domí pochopení.
S Kristem p?ichází Jeho Žena,
na Zemi nic krásn?jšího není.

Potom už nebude žádný bol,
slzy a strach set?e vám náš Bůh.
Kon?í se na chvíli odv?ký boj,
takto se uzav?e karmy kruh.


Autor: Lia Magdala Jeshua