Do 21.12.2012, zbývá 5let, te? pracujte na sob?...
Napsal / Vložil Jokanaan dne 03.01.2008 21:59:39
Do 21.12.2012, zbývá 5let, te? pracujte na sob?...

Psáno: 30.12.2007

Ano, je to tak, za pár hodin, skon?í rok 2007, a za?ne 2008. Potvrdilo se mi, že rok 2007, byl rokem seznámení se... s novým, a rok 2008 bude o setkávání se... vše jde dle Božího Plánu.

V únoru jsem m?l sn?ní, že v lét? dostanu dar, splnilo se... od léta jsem napsal asi 37 písni?ek, t?i naleznete již na t?chto stránkách, (Konec ?asu, ?as Lásky dlouhý 1000 let, a 7 dlouhých let).

V tom sn?ní bylo i to, že rok 2008 bude velmi důležitý, a opravdu zlomový. Já to také tak cítím. Pro ty "odd?lené" dojde k odstran?ní p?epážek-p?ekážek a budou Spolu, a SpoluPracovat. (?láne?ek: Nápov?dy ve snech)

Rozšířené Aktuality
Do 21.12.2012, zbývá 5let, te? pracujte na sob?...

Psáno: 30.12.2007

Ano, je to tak, za pár hodin, skon?í rok 2007, a za?ne 2008. Potvrdilo se mi, že rok 2007, byl rokem seznámení se... s novým, a rok 2008 bude o setkávání se... vše jde dle Božího Plánu.

V únoru jsem m?l sn?ní, že v lét? dostanu dar, splnilo se... od léta jsem napsal asi 37 písni?ek, t?i naleznete již na t?chto stránkách, (Konec ?asu, ?as Lásky dlouhý 1000 let, a 7 dlouhých let).

V tom sn?ní bylo i to, že rok 2008 bude velmi důležitý, a opravdu zlomový. Já to také tak cítím. Pro ty "odd?lené" dojde k odstran?ní p?epážek-p?ekážek a budou Spolu, a SpoluPracovat. (?láne?ek: Nápov?dy ve snech)

I já se na to chystám, na krátký návrat do Matrixu, tak trošku uklidit, a zárove? vše p?ipravit. A také ješt? sám, jsem musel, a ješt? musím, pracovat i na sob?. Ale do slunovratu (21.6.2008), bude vše p?ipraveno. M?jte o?i otev?ené, rozhlížejte se kolem sebe, a bu?te p?ipraveni.

Pozorujte sv?t kolem sebe, a zkuste pochopit, CO a PRO? se d?je... a také, jestli by to bylo možné i JINAK.

A pro? pracovat na sob?? Abychom mohli to "špatné" spole?n? zm?nit na "dobré".

P?íb?h bezúhoného muže...

Žil byl jednou jeden muž, poctivý, nikdy nikomu neublížil, dodržoval zákony, i desatero p?ikázání... Cht?l se dostat kone?n? do Nebe. Když zem?el, svatý Petr na n?j již ?ekal, že s ním chce mluvit sám Stvo?itel. Muž byl rád, o?ekával pochvalu. Bůh se ho vyptal, jak žil, vyslechl, jak muž chválil sám sebe, jak vzorn? žil. Ale pochvaly se nedo?kal. Bůh jen pokyvoval hlavou, a potom mu ?ekl:
"Víš, žil jsi vzorn?, to ano. ale kolik jsi mi p?ivedl duší?" "Nechápu, odv?til muž, p?ece tu moji?!"
"Tak v tom p?ípad? jsi myslel jen na sebe, a jsi SOBEC !"
"Vrať se znovu na Zemi.... a p?íšt?... mi p?ive? co nejvíce duší, ne jen tu svou, pak i ta Tvoje p?ijde do Nebe."

písni?ka Sv?tlo...
Text a hudba Antonin Bohumil Jokanaan, napsána dne: 24.12.2007

1.
Žijeme, ve zrychlené, dob?,
každý pracujte, te?, ale na sob?.
Ať Vás to, pot?ší, a ne zdeptá,
až On p?ijde, a Vás, se zeptá.
2.
Kolik jsi dával? A kolik, bral jsi?
a kolik duší, se sebou, vzal jsi?
Zda-li jsi myslel, jen, na sebe,
aby dostal ses, Ty, do Nebe.
3.
Jestli pohladil jsi, každého, kdo plakal?
stíral Lidem z o?í, ten jejich, zákal?
Aby pochopili, oni, už brzy,
Že On p?ichází, jim, ot?ít slzy.
4.
Zaslechn?te te?, to jeho, volání.
najd?te si hned, své pravé, poslání,
Zav?ete o?i, a zkuste se, zasnít,
pak Vám úkol, Váš, bude jasný.
5.
?ábel pak ?ekne: ??Sv?tlo, zhasni!??
Místo toho, se, ale vše rozjasní.
A najednou, sv?t, bude zcela jiný,
A bude Sv?tlo!, zmizí, tmavé Stíny.
A bude Sv?tlo!, zmizí, všechny Stíny.

A proto, myslete na ty druhé... všichni jsme tu na tomto sv?t? - na tom stejn?...
I když se Vám může zdát, že n?kdo je dobrý, n?kdo padouch... všichni máme stejný cíl.
Je-li n?kdo "zlý" = je nešťastný, má málo Lásky, dejte mu ji, a on ji bude dávat dál...

Krásný vstup do Nového Roku, a co nejvíce Lásky po celý rok Vám p?eje: Jokanaan

PS do roku 2008: pro každého... : Nesnažte se být bezchybní a dokonalí... to nejsme NIKDO, sta?í POCHOPIT... :-)

Do písmenek pro Vás poskládal: Jokanaan